Maskin i skogen. Foto: Rikard Flyckt

Skogliga åtgärder som kräver samråd

En skoglig åtgärd eller verksamhet som kan komma att väsentligt ändra naturmiljön ska anmälas för samråd till Skogsstyrelsen minst sex veckor innan den påbörjas.

I miljöbalken finns den grundläggande skyldigheten att anmäla samråd för åtgärder som väsentligt kan ändra naturmiljön. Specifika åtgärder som alltid ska anmälas för samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken anges i Skogsstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SKSFS 2013:3).

De åtgärder som ska anmälas för samråd är:

  • viss dikesrensning
  • maskinell skogsgödsling
  • maskinell återföring av aska
  • stubbskörd
  • anläggande av skogsbilvägar – undantag finns
  • anläggande av traktorvägar som innebär grävning och schaktning i större omfattning – undantag finns
  • anläggande av basvägar över värdefulla våtmarker och värdefulla vattendrag

I föreskrifterna anges också att skogsbruksåtgärder i ett område som har mycket höga naturvärden, och har mycket stor betydelse för skogens flora och fauna samt utgör eller kan förväntas utgöra livsmiljö för akut hotade, starkt hotade, sårbara eller nära hotade arter ska anmälas för samråd.  

Utöver de åtgärder som räknas upp i föreskrifterna finns en grundläggande anmälningsskyldighet även för andra åtgärder som kan ändra naturmiljön väsentligt, till exempel:

  • åtgärd som riskerar att vara förbjuden enligt artskyddsförordningen.

I Naturvårdsverkets allmänna råd (NFS 2001:15) kan du få stöd i vad som bör bedömas som en väsentlig ändring av naturmiljön.

Uppgifter som ska finnas med i anmälan

I föreskrifterna anges vilka uppgifter som ska finnas med när du skickar in anmälan om samråd. Detta framgår också av de blanketter som finns för anmälan. Du kan även göra din anmälan om samråd via Mina sidor. 

Avverkningsanmälan är även en anmälan för samråd

En anmälan om avverkning och en ansökan om tillstånd till avverkning enligt skogsvårdslagen gäller även som en anmälan för samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken. 

Likaså gäller en anmälan för uttag av skogsbränsle eller skyddsdikning som en anmälan för samråd.  

Samråd med rennäringen enligt skogsvårdslagen

I skogsvårdslagen finns särskilda regler om samråd inom renskötselns året-runt-marker. Enligt Skogsstyrelsens föreskrifter till 20 § skogsvårdslagen ska skogsmarkens ägare bereda berörd sameby tillfälle till samråd innan föryngringsavverkning eller avverkning för byggande av skogsbilväg påbörjas inom renskötselns året-runt-marker.

Regler om skogsbruk inför avverkning vid rennäring

 

  • Senast uppdaterad: 2024-06-10