Naturvårdsbränning i tallskog. Foto: Magnus Nordström

Naturvårdande skötsel

Naturvårdande skötsel är alla typer av åtgärder i naturskog eller kulturpräglade skogar som syftar till att bevara eller gynna den biologiska mångfalden.

Naturvårdande skötsel berör främst naturvårdsområden som är tänkta att sparas, till exempel nyckelbiotoper eller områden med målklass NS i gröna skogsbruksplaner. 

Naturvårdande skötsel – exempel på åtgärder

Varje skogsområde är unikt och du måsta anpassa åtgärderna till områdets speciella mångfald, historik och förutsättningar. Här följer några exempel på åtgärder:

 • Friställning av grova eller gamla lövträdssolitärer, till exempel sälg, ek och vildapel.
 • Naturvårdsbränning.
 • Fläckvisa småbränder.
 • Borthuggning av gran där granens expansion utgör ett hot mot det lokala ekosystemet och dess arter.
 • Borthuggning av främmande trädslag, till exempel tysklönn.
 • Buskröjning av till exempel viden, en, slån, nypon och druvfläder där dessa bildar täta snår.
 • Återställande av hydrologin, till exempel igenläggning av diken.
 • Återinförande av skogsbete.
 • Hamling av lövträd i kulturmark.
 • Lövängsskötsel och myrslåtter.
 • Att återskapa lövträdssuccessioner med asp och sälg.
 • Att återskapa luckor eller ljusbrunnar genom att glesa ut träden i täta skogsområden med arter som gynnas av ljus.
 • Att återskapa död ved och döende träd, till exempel genom ringbarkning, bläckning eller katning. Gäller för områden där det finns en brist eller ett generationsglapp av död ved och där sådana kvalitéer är historiskt relevanta.

Följande ingår inte  i begreppet naturvårdande skötsel:

 • skogsbruksåtgärder som syftar till att öka virkesproduktionen
 • viltvårdsåtgärder som enbart syftar till att gynna jaktbart vilt
 • åtgärder som har andra mål.

Skogshistoria

Områdets lokala skogshistoria och äldre markanvändning är en viktig utgångspunkt när du utformar naturvårdande skötsel.

Naturvårdande skötsel och skogsbruk har olika mål och syften – naturvård respektive virkesproduktion. Det innebär att du vid naturvårdande skötsel ibland bör tänka och handla precis tvärt emot det som görs vid skogsbruk, till exempel gynna krokiga, långsamväxande och murkna träd.

Att arbeta med naturvårdande skötsel

PDF-filen Handledningen Naturvårdande skötsel av skog och andra trädbärande marker, är ett stöd till alla som arbetar med naturvårdande skötsel. Här ges en introduktion till vad naturvårdande skötsel är och varför naturvårdande skötsel behövs i vissa skogar.

Varje skog är unik och kräver sin speciella vård och skötsel för att bevara och utveckla sina naturvärden. Det hindrar dock inte att den naturvårdande skötseln sker på ett systematiskt och enhetligt sätt. Skogsstyrelsens handledning, Naturvårdande skötsel av skog och andra trädbärande marker, vill därför förmedla ett förhållningssätt, ett sätt att tänka och handla på när du planerar och genomför skötsel. Arbetssättet ska leda till att rätt naturvärden prioriteras vid skötseln och att skötseln utformas på ett kvalitativt sätt.

I handledningen beskrivs hur skogens historia utgör utgångspunkt för den naturvårdande skötseln och hur man kan ”läsa” skogen och analysera landskapet för att välja rätt skötselåtgärder. Handledningen ger exempel på ett olika naturvårdande skötselåtgärder – allt från bränning, bete, återställa naturlig hydrologi och markstörning till åtgärder som behöver göras i trädskiktet.

Utgångspunkten är naturvärden i skogliga miljöer. Skötselåtgärder för att gynna naturvärden enbart knutna till vatten ingår inte i denna handledning.

 • Senast uppdaterad: 2024-03-04