Del av renhjord på cirka 2000 renar i Ytterbyn. Foto: Åke Sjöström

Regler skogsbruk – rennäring inför avverkning

Enligt Skogsvårdslagen ska skogsägaren anpassa åtgärder vid avverkning eller byggande av skogsbilvägar med hänsyn till rennäringen. Skogsägaren ska inom renskötselns året-runt-marker erbjuda berörd sameby tillfälle till samråd.

I Skogsvårdslagen finns bestämmelser som reglerar hur du ska eller bör ta hänsyn till rennäringen. Det finns olika bestämmelser beroende på var i renskötselområdet du har din fastighet. 

Renskötselområdet

Skogsvårdslagen 31§ gäller i hela renskötselområdet och beskriver hur hänsyn ska tas till rennäringen vid föryngringsavverkning, beståndsanläggning och om skogsbilvägars sträckning.

I samband med anmälan om föryngringsavverkning eller bygge av skogsbilväg bör hänsyn till rennäringen framgå. 

Skogsstyrelsen kan besluta om vilken omfattning som ska tas till rennäringen men hänsynen kan inte krävas i så stor utsträckning att den hindrar ett rationellt skogsbruk som utövas med stöd av äganderätten. På motsvarande sätt får hänsynen till rennäringen inte heller bli så liten att den motverkar en rationell renskötsel som utövas med stöd av renskötselrätten.

Renskötselns året-runt-marker

I samband med anmälan om föryngringsavverkning eller bygge av skogsbilväg inom året-runt-marker ska du redovisa vilken hänsyn du avser ta till rennäringen.

Till anmälan om avverkning inom renskötselns året runt-marker, ska ett skriftligt bevis följa med som visar att berörd sameby har getts möjlighet till samråd. Protokollet kan bifogas när du skickar in din anmälan.

Skogsstyrelsens samrådsblankett kan användas för att dokumentera samråd mellan dig som markägare och berörd sameby. Se relaterade dokument på denna sida.

I vissa fall kan Skogsstyrelsen förbjuda avverkning om rennäringen påverkas i för hög grad.

Fjällnära skog

I samband med ansökan om avverkning i fjällnära skog ska du redovisa vilken hänsyn du avser ta till rennäringen. När Skogsstyrelsen medger tillstånd till avverkning i fjällnära skog kommer den hänsyn som du ska ta till rennäringen föreskrivas i beslutet. Hänsynen som kan föreskrivas i ett tillståndsärende kan avse hyggets storlek och lokalisering, avverkningsform eller liknande.

Inför beslut om tillstånd till avverkning kan Skogsstyrelsen komma att erbjuda konsultation till företrädare för samer.

  • Senast uppdaterad: 2024-02-20