Mineraljord som kommer fram efter markberedning. Foto: Camilla Zilo

Markberedning

När du markbereder förbättrar du plantornas möjligheter att överleva och växa. Markberedningen underlättar också själva planteringsarbetet.

På en övervägande del av landets hyggesareal genomför man markberedning. Syftet är att skapa en bra växtplats för de plantor och frön som ska bli till ny skog.

Harvning – vanligaste metoden

Den vanligaste markberedningsmetoden är harvning. Andra metoder är fläckupptagning och högläggning. Resultatet av markberedning kan variera mycket eftersom det finns flera typer av utrustningar som dessutom kan ställas in in på olika sätt. Markberedning för hand är ovanligt. Det är ett tungt och tidsödande arbete och ger nästan alltid sämre resultat än maskinell markberedning.

Med markberedning får du följande fördelar:

  • Plantornas rötter får en säkrare vattenförsörjning, vilket minskar risken för plantdöd på grund av torka.
  • Konkurrensen från hyggesvegetation som gräs och örter blir mindre under de första viktiga åren för de nya plantorna.
  • Färre plantor riskerar att skadas eller dödas av snytbagge.
  • Planteringspunkterna blir något varmare, vilket gynnar planttillväxt och minskar risken för frostskador.

Markberedning har en positiv effekt på alla föryngringsmetoder men du behöver utforma din markberedning olika inför plantering respektive sådd eller naturlig föryngring.

Plantering

Vid plantering är det särskilt värdefullt att få till en bra miljö för plantornas rötter. Det innebär säker vattenförsörjning och god näringstillgång och leder till snabb och säker etablering.

Sådd och naturlig föryngring

Vid sådd och naturlig föryngring är möjligheterna för fröet att gro och groddplantan att överleva det viktigaste. Då är en grund markberedning som ger relativt stor yta med bar mineraljord en bra miljö. Är markberedningen djup hamnar fröet i rostjord med ökad uppfrysningsrisk.

Här ska du inte markbereda

På vissa speciella marker som torra lavhedar och vid grönrisplantering ska du inte markbereda.

I många fall ska fuktiga marker inte markberedas. Där kommer normalt rikligt med naturlig föryngring (av främst löv). Fuktiga marker kan också innehålla höga naturvärden där markberedning riskerar att förorsaka stora miljöskador.

På delar av hyggen där plantor riskerar att bli stående i vatten under längre tid, eller där det är frostrisk, är det extra viktigt med upphöjda planteringspunkter. Du kan få högläggning gjord med dragen högläggare eller, vid svårare markförhållanden, med grävmaskin som har särskilt högläggningsaggregat eller grävskopa.

Markberedning med grävmaskin är dyrare än att använda dragen markberedare. Det kan dock vara bättre att ta en något högre kostnad för en väl utförd markberedning än att riskera att behöva plantera om eller göra en omfattande hjälpplantering.

Markbered med hänsyn

Markberedning kan orsaka betydande skador på natur- och kulturmiljövärden. Dessutom upplevs markberedning av många som förfulande och framkomligheten försämras nästan alltid. Det är därför viktigt att du planerar och genomför åtgärden väl. Kom ihåg följande:

  • Harvning påverkar en betydligt större andel av marken än högläggning och fläckupptagning. Välj därför gärna någon av de senare metoderna om de bedöms biologiskt lämpliga på det aktuella hygget.
  • Lämna alltid en markberedningsfri zon nära vattenmiljöer. Det är särskilt viktigt att välja rätt metod och teknik i områden med kraftig lutning eller finkorniga jordarter.
  • Om du ska markbereda i närheten av en fornlämning är du skyldig att samråda med länsstyrelsen. För övriga kulturhistoriskt värdefulla lämningar bör du samråda med Skogsstyrelsen.
  • Det är mycket viktigt att uppgifterna om forn- och kulturlämningar är tydliga och når maskinföraren.
  • I renskötselområdet, på marker med marklav, bör du använda metoder som har liten areell påverkan för att minimera skador på renbetet.

Beställ markberedning i god tid

Du kan markbereda när som helst under året, förutom när marken är frusen. Du bör beställa markberedning i god tid, till exempel i samband med avtal om föryngringsavverkning men senast året innan den ska utföras. Det är viktigt att du anpassar tidpunkten för markberedningen efter den föryngringsmetod du valt.

Markberedning är en "färskvara" som snabbt växer igen på de flesta marktyper, särskilt om det är bördigt.

  • Senast uppdaterad: 2023-12-20