System för tillbörlig aktsamhet

Ett system för tillbörlig aktsamhet innebär att du som verksamhetsutövare eller stor handlare systematiskt samlar in information om dina produkter och bedömer risken för att råvaran inte är avskogningsfri eller inte har producerats i enlighet med lagstiftningen i produktionslandet.

Informationen ska tillsammans med riskbedömningen sparas i fem år. För varje produkt måste du ha information om följande.

 • En beskrivning av produkten, inklusive handelsnamn och typ
 • Trädarternas vetenskapliga namn (gäller trä- och pappersprodukter)
 • Kvantitet (vikt, volym eller antal enheter)
 • Produktionsland
 • Namn, adress och e-postadress till din leverantör
 • Namn, adress och e-postadress till de företag du har sålt produkterna till
 • Information om att produkterna är avskogningsfria
 • Information om att produkterna har producerats i enlighet med lagstiftningen i produktionslandet

Om ditt företag räknas som en stor verksamhetsutövare eller en stor handlare ska företaget varje år, på sin webbplats, rapportera om sitt system för tillbörlig aktsamhet och om de åtgärder de har vidtagit för att leva upp till kraven i förordningen.

Riskbedömning

Information som du har samlat in om dina produkter från olika leverantörer ska utgöra underlag och stöd i att bedöma om risknivån är försumbar eller inte försumbar. Tycker du att det saknas information ska du begära ytterligare dokumentation från din leverantör. Tänk på att varje leverantör och produkt ska bedömas. Om produkten innehåller flera relevanta råvaror ska de bedömas var för sig. Olika trädarter ska också bedömas var för sig. Du ska dokumentera riskbedömningarna och uppdatera dem minst en gång per år. Riskbedömningarna ska sparas i fem år.

Viktiga frågor när du bedömer risk

Bland annat dessa frågeställningar ska vara med i riskbedömningen. Hela listan på vad du ska ta hänsyn till i riskbedömningen finns i artikel 10 i förordningen. 

 • Om produktionslandet är ett högriskland, normalriskland eller lågriskland enligt EU-kommissionens lista.
 • Förekomsten av skog i produktionslandet.
 • Förekomsten av urfolk i produktionslandet.
 • Samråd och samarbete i god tro med urfolk i produktionslandet.
 • Förekomsten av motiverade påståenden från urfolk om användningen av eller äganderätten till det område som används för att producera råvaran.
 • Den allmänna förekomsten av avskogning eller skogsförstörelse i avverkningslandet.
 • Källan, tillförlitligheten och giltigheten i de uppgifter som du har samlat in om din produkt.
 • Farhågor kring produktions- och ursprungslandet på grund av exempelvis korruptionsnivån, bristande brottsbekämpning, väpnad konflikt eller sanktioner från FN eller EU.
 • Leveranskedjans komplexitet.

Om råvaran kommer från ett lågriskland enligt EU-kommissionens klassificering behöver du inte göra någon riskbedömning om det går att säkerställa att alla relevanta råvaror eller produkter som ingår i leveransen har producerats i lågriskländer.

För att säkerställa detta behöver du göra en bedömning av leveranskedjans komplexitet, risken för kringgående av förordningen och om det finns en risk för att relevanta råvaror eller produkter som kommer från högriskländer eller normalriskländer kan ha blandats. Du ska på begäran från Skogsstyrelsen kunna lämna dokumentation som visar att risken för kringgående av förordningen och inblandning av relevanta råvaror eller produkter från högriskländer eller normalriskländer är försumbar.

Avskogningsförordningen (eur-lex.europa.eu)

Riskreducering

Risknivån kan enbart bedömas från fall till fall, eftersom den beror på en mängd faktorer. Om du i din riskbedömning kommer fram till att det i princip inte finns någon risk för att produkterna inte uppfyller kraven, det vill säga att risken är försumbar, behöver du inte gå vidare och göra en riskreducering.

Du behöver dock alltid ha en dokumenterad plan för riskreducering i ditt system för tillbörlig aktsamhet. Av planen kan det till exempel framgår hur lång tid du ger dina leverantörer att komma in med dokumentation innan du vidtar åtgärder. Den kan också innehålla en strategi för vad som händer om det visar sig att en leverantör inte följt de krav som ditt företag ställer enligt avskogningsförordningen.

Om du i din riskbedömning kommer fram till att det finns risk för att produkterna inte uppfyller kraven måste du göra en riskreducering. Det innebär att du måste försöka minska riskerna. Det kan du till exempel göra genom att begära in mer information från dina leverantörer. Du kan också ställa krav på att en tredje part genomför kontroll på produktionsplatsen.

Besluten om riskreducerande åtgärder ska dokumenteras och ses över minst en gång om året.

Lyckas du inte få fram information som kan visa att risken är försumbar för att produkterna inte är avskogningsfria måste du vidta åtgärder, till exempel byta leverantör.

Du som verksamhetsutövare har en skyldighet att omedelbart meddela Skogsstyrelsen och dina företagskunder om du får information som tyder på att relevanta råvaror eller produkter som du handlar med inte lever upp till kraven i förordningen.

Certifiering

Att produkten eller leverantören är certifierad innebär inte per automatik att alla krav i avskogningsförordningen är uppfyllda.

 • Senast uppdaterad: 2024-04-18