Stormfälld skog efter stormen Per 2007. Foto: Michael Ekstrand

Stormskador

Efter en storm är det viktigt att du skaffar dig en bild av skadeläget och se vad du kan göra själv eller vad som bör lejas bort. Men tänk på säkerheten först - att arbeta i stormfälld skog är mycket farligt.

Var försiktig

Gå själv ut efter en storm, eller be ditt skogliga ombud att kontrollera din skogsfastighet, så att du kan få en allmän bild av skadeläget på hela fastigheten. Håll avstånd från skadade träd och var försiktig.

Undvik att gå nära träd som ligger i spänn eller träd som hänger i andra träd. Notera på karta och/eller i skogsbruksplan var skadorna finns. Har du ingen karta kan du via Skogsstyrelsens Mina sidor ta fram översikts- och detaljkarta över din fastighet.

När du fått en uppfattning om skadeläget, ta kontakt med din skogliga samarbetspartner för att få hjälp med att ta hand om den nedblåsta skogen. Ta kontakt med ditt försäkringsbolag. Tala med försäkringsbolaget innan du påbörjar åtgärder i skogen.

Tänk på säkerheten

Tänk på säkerheten om du planerar att själv gå ut i stormfälld skog och arbeta med motorsåg. Arbete i stormfälld skog är mycket farligt och kräver specialkunskap samt komplett utrustning. Arbeta aldrig ensam i stormfälld skog!

 Arbetsmiljöverkets råd: Säkerhet inom skogsbruk (av.se)

Var hittar du stormfälld skog?

Leta efter stormfälld skog i kanterna på nyupptagna hyggen. Där står den nya kanten instabilt eftersom den inte är van vid blåst. Det tar cirka två till tre växtsäsonger innan en hyggeskant har stabiliserat sig.

Frö- och skärmställningar är också instabila, av samma orsak som ovan, men här saknar träden helt stöd från sina "kompisar".

Leta också i nygallrade områden. Även här har stödet från träden runt om kring minskat och det tar tid innan rotsystemet har anpassat sig till den nya situationen.

Fuktiga och blöta partier är mer känsliga för stormskador, speciellt om det inte är tjäle i marken. Där rycks ofta hela roten upp till skillnad från moränmarker där det inte är ovanligt att träden bryts av vid storm.

Virket måste ut ur skogen

Till sommaren börjar skadeinsekterna, framför allt granbarkborre, att föröka sig. Svärmningen kommer igång efter några dagar med en utetemperatur över + 18 grader. Det är mycket viktigt att färskt stormskadat virke kommer ut från skogen innan dess, annars kan stora virkesvärden bli förstörda.

Även enstaka nerfallna granar kan bli yngelplats för granbarkborre. Många barkborrar övervintrar i barken och om avverkning görs i tid följer granbarkborrarna med virket till industrin där de dödas i hanteringen.

Regler för bekämpning av skadliga insekter

Göra själv eller leja bort arbetet?

Har jag kunskap, färdigheter och utrustning för att upparbeta stormfälld skog? Detta är en viktig fråga att ställa till sig själv och att svara ärligt på.

Att upparbeta stormfälld skog i brötar är bland det farligaste arbete du kan utföra i skogen. Det kräver att du har rätt utbildning och goda färdigheter. Att låta någon med maskin och rätt kunskap och erfarenhet göra arbetet är det säkraste sättet att hantera vindfälld skog.

Har du tid att upparbeta skogen själv? Var inte tidsoptimist! Det tar längre tid än du tror att upparbeta vindfälld skog på ett säkert sätt.

Om du lejer bort arbetet, kontakta din virkesköpare snarast, så att du kommer med i planeringen och virket hinner ut i tid.

Vid stora arealer stormfälld skog

I områden med stora arealer stormfälld skog bör arbetet utföras enligt följande principer

 • Prioritera gran före tall och tall före lövträd. På detta sätt minskar risken för senare granbarkborreangrepp och även risken för märgborreangrepp. Lövträden har högre naturvärden och ger inga insektsskador.
 • Prioritera virkesrika stormfällda områden framför virkesfattiga och grövre vindfällen före klenare. På detta sätt får tillgänglig maskinkapacitet en hög effektivitet och större virkesvärden kan räddas innan sommaren.
 • Upparbeta nedfallna, avbrutna och tydligt lutande träd. Vid stora angrepp av granbarkborre bör också träd som innehåller barkborrar avverkas (så kallade Sök och plock metod).
 • Försök alltid välta tillbaka rotvältan med maskin efter avverkning. Detta minskar riskerna för allmänheten och underlättar framtida markberedning. Se också till att rensa allmänt nyttjade stigar och leder från avverkningsrester och farliga träd.

Vad säger lagen?

Finns det mer än 5 m3sk/hektar färsk barrved som blåst ner ska du upparbeta eller oskadliggöra den överstigande mängden genom exempelvis barkning. Om området ligger inom ett bekämpningsområde för granbarkborre gäller särskilda regler, där mindre volym skadade träd får lämnas efter storm.

Åtgärder i nyckelbiotoper

Har du stormfälld skog i en nyckelbiotop måste du söka samråd innan du upparbetar den. Om volymen överstiger 5 m3sk och du ur naturvärdessynpunkt bör lämna den måste du söka dispens hos Skogsstyrelsen för att lämna den överstigande volymen kvar i skogen.

Kontakta alltid Skogsstyrelsen före eventuella åtgärder i nyckelbiotoper (samrådsplikt gäller enligt 12 kap 6 § i miljöbalken), områden där det finns naturvårdsavtal och i eller invid Natura 2000-områden.

Kontakta alltid Länsstyrelsen då stormfällning drabbat naturreservat och planerade naturreservat. Detta gäller även Natura 2000-områden i jordbrukslandskap.

Anmäl avverkning även vid stormfällning

Är området som blåst ner större än 0,5 hektar måste du göra en avverkningsanmälan till Skogsstyrelsen. Det gäller även när avverkning sker på grund av att skogen har skadats. Du får påbörja avverkningen tidigast sex veckor efter det att anmälan gjorts till Skogsstyrelsen.

Avverkningsanmälan kan du göra direkt via Mina sidor eller genom att fylla i och skicka en blankett till Skogsstyrelsen. Om det finns särskilda skäl får Skogsstyrelsen godkänna att avverkningen får påbörjas tidigare. Ange i anmälan om du önskar påbörja upparbetningen innan sex veckor har gått.

Markera den stormfällda skogen på en karta, använd gärna Skogsstyrelsens webbapp.

Anmälan eller ansökan

Undantag från sexveckorsregeln

Ta hänsyn även i stormfälld skog

Det är viktigt med god hänsyn till miljön och mångfalden även efter en storm. Lämna därför ett antal vindfällen och skadade träd på lämpliga platser.

Enligt 29 § i skogsvårdslagen får man lämna upp till 5 m3 skogskubikmeter färska skadade barrträd per hektar på skogsmark (3 m3 skogskubikmeter per hektar inom bekämpningsområden). Det finns inga restriktioner för lövträd, torra träd, gammal död ved och för skog på impediment.

Tänk på följande när du tar hänsyn:

 • Grova skadade lövträd är särskilt värdefulla.
 • Prioritera naturhänsynen till de delar som är mest värdefulla från naturvårdssynpunkt, till exempel skyddszoner (mot exempelvis vattendrag) och hänsynskrävande biotoper.
 • Högstubbar av alla trädslag är värdefulla.
 • Skada inte fornlämningar och kulturmiljöer.
 • Planera avverkning och uttransport så att risken för körskador på mark och vatten minimeras.
 • Upparbeta inte stormskadade träd i biotopskyddsområden.

När skogen behöver avverkas eller upparbetas efter stormskador måste du visa samma hänsyn till fridlysta arter som vid andra skogsbruksåtgärder. Som markägare har du en undersökningsplikt som innebär att du behöver ta reda på vilka fridlysta arter som finns i det aktuella området. Innan du startar upparbetning eller avverkning av de skadade träden måste du säkerställa att inga fridlysta arter skadas av åtgärden.

 • Senast uppdaterad: 2024-07-19