Avskogningsförordningen

Avskogningsförordningen ska förhindra handel med varor som bidrar till avskogning och skogsförstörelse runt om i världen.

Avskogningsförordningen börjar gälla den 30 december 2024. Skogsstyrelsen är behörig myndighet som kontrollerar att förordningens bestämmelser följs.

Produkter som omfattas

Produkterna som omfattas är de som innehåller, har utfodrats med eller har producerats med användning av relevanta råvaror: nötkreatur, kakao, kaffe, oljepalm, gummi, soja och trä.

Vem berörs?

Den som producerar, importerar eller handlar med följande produkter på EU:s inre marknad eller exporterar dessa produkter från unionen berörs av reglerna i förordningen.

Råvaror och produkter som omfattas av förordningen får inte släppas ut, eller tillhandahållas på marknaden eller exporteras om inte följande krav är uppfyllda

  • De är avskogningsfria
  • De har producerats i enlighet med lagstiftningen i produktionslandet
  • De omfattas av en förklaring om tillbörlig aktsamhet

För stora och medelstora företag samt för mindre företag etablerade år 2021 eller senare gäller bestämmelserna i förordningen från och med den 30 december 2024.

För mindre företag som etablerats innan år 2021 gäller förordningen från och med den 30 juni 2025.

För företag som använder träbaserade produkter i sin verksamhet gäller förordningen redan från och med den 30 december 2024 oavsett företagets storlek och när det etablerades, men hur förordningen ska tillämpas beror på när träråvaran producerades och när den omsattes första gången på EU:s inre marknad.

Övergångsbestämmelser

Som verksamhetsutövare eller handlare behöver du vara uppmärksam på följande datum.

Träprodukter

  • Träprodukter som har producerats av virke som avverkades före 29 juni 2023 omfattas av timmerförordningen till och med den 31 december 2027.
  • Träprodukter som har producerats av virke som avverkades efter 29 juni 2023 omfattas av avskogningsförordningen från den 30 december 2024. Fram till dess gäller timmerförordningen för dessa produkter.
  • Den 1 januari 2028 gäller kraven i avskogningsförordningen alla träprodukter som omfattas av förordningen, oavsett när produkten producerades.

Övriga produkter

Alla övriga relevanta råvaror i förordningen, som har producerats eller skördats efter den 29 juni 2023, omfattas från den 30 december 2024 av avskogningsförordningen.

Produkter som omfattas av avskogningsförordningen får inte ha orsakat avskogning eller skogsförstörelse efter den 31 december 2020. Det innebär bland annat att en råvara som kommer från mark som avskogats efter 31 december 2020 inte får släppas på EU:s inre marknad efter den 30 december 2024.

Frågor och svar avskogningsförordningen

Frågor och svar finns på EU-kommissionens webbplats där de löpande uppdaterar FAQ för verksamhetsutövare och handlare. 

Frequently asked questions (green-business.ec.europe)

 

  • Senast uppdaterad: 2024-07-02