Användning av växtskyddsmedel

Växtskyddsmedel används för att skydda växter eller växtdelar mot främst skadedjur, svampangrepp och konkurrerande växter. Om du ska använda växtskyddsmedel i skogen måste du i vissa fall anmäla det till kommunen.

Följande behandlingar med växtskyddsmedel förekommer i skogsbruket.

  1. Bekämpning av vegetation runt plantor
  2. Behandling av fångstvirke för att bekämpa granbarkborre
  3. Insekticidbehandling av barrträdsplantor i fält
  4. Stubbehandling mot rotröta
  5. Viltskyddsbehandling

Behandlingarna 1 och 2 utgör inte punktbehandling på skogsmark och ska därför – om arealen uppgår till mer än 1000 kvadratmeter – anmälas till kommunen minst fyra veckor innan behandlingen påbörjas. Dessutom ska väl synliga anslag sättas upp minst en vecka före behandlingen för att informera allmänheten.

Anmälan till kommunen

Observera att anmälan ska skickas till den kommun där du planerar att sprida växtskyddsmedel.

Punktbehandlingar behöver inte anmälas

För behandlingarna 3, 4 och 5 gäller inte kraven på anmälan och att sätta upp anslag. De utgör punktbehandling enligt Skogsstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SKSFS 2016:2) om användning av växtskyddsmedel på skogsmark och har en sådan begränsad omfattning att människors hälsa och miljön inte riskerar att skadas.

Bestämmelser för alla behandlingar

Andra bestämmelser som krav på skyddsavstånd till sjöar, vattendrag och brunnar samt tillstånd för att använda växtskyddsmedel i vattenskyddsområde gäller för alla behandlingarna.

Anmälningsblankett till kommunen hittar du under Relaterade dokument. Där finns även en vägledning för kommunernas tillsyn samt Skogsstyrelsens föreskrifter och allmänna råd. 

I och med att insekticiden Forester inte längre är godkänt och sista användningsdag för produkterna var den 31 oktober 2023, så finns det för närvarande inget växtskyddsmedel att använda på obarkat virke eller som insekticid på skogsplantor i Sverige men du får importera och plantera ut behandlade plantor.

 

  • Senast uppdaterad: 2024-06-14