Höstlandskap. Foto: Mostphotos

Vårt hållbarhetsarbete

Skogsstyrelsens hållbarhetsarbete tar sin utgångspunkt i den svenska handlingsplanen och den myndighetsgemensamma avsiktsförklaringen för Agenda 2030. Strategin och handlingsplanen för det nationella skogsprogrammet är också viktiga utgångspunkter.

Hållbarhetsfrågorna är centrala i Skogsstyrelsens vision, verksamhetsidé och verksamhetsstrategi. Vi arbetar utifrån vår strategiska inriktning för att stärka hållbarhetsarbetet i alla delar av verksamheten.

Ett väl fungerande hållbarhetsarbete åstadkoms med ett aktivt och engagerat ledarskap där hållbarhetsfrågorna blir en naturlig del i ledarskapet och därmed i värdegrunden och organisationskulturen. Alla medarbetare ska ha möjlighet att bidra i utvecklingen av hållbarhetsarbetet.

Bidrar till målen i Agenda 2030

Skogsstyrelsens verksamhet har inverkan på de flesta av målen i Agenda 2030. De mål där vi bedömer att vi har störst inverkan och möjlighet att bidra är:

  • Mål 5, Jämställdhet
  • Mål 6, Rent vatten och sanitet
  • Mål 7, Hållbar energi för alla
  • Mål 12, Hållbar konsumtion och produktion
  • Mål 13, Bekämpa klimatförändringarna
  • Mål 15, Ekosystem och biologisk mångfald
  • Mål 16, Fredliga och inkluderande samhällen

I samband med ett uppdrag från regeringen om hur olika myndigheter kan bidra till genomförandet av Agenda 2030 publicerade Skogsstyrelsen en rapport som återfinns i länken nedan.

Vår roll

Agenda 2030 och de 17 globala målen för hållbar utveckling är en utgångspunkt för hela myndighetens uppdrag. Skogsstyrelsens uppdrag kan formuleras som ”hållbar utveckling i skogen”. Vårt uppdrag baseras på en politisk avvägning mellan de olika perspektiven på hållbar utveckling, ekonomisk, social och miljömässig. Skogsstyrelsens roll är att genomföra politiken baserat på den inriktning och avvägning som regering och riksdag beslutat. Inriktningen preciseras i vår verksamhetsstrategi och i våra mål ”Effekter i skogen”.

  • Senast uppdaterad: 2024-05-08