Parlamentsbyggnad med Eu-nationernas flaggor. Foto: Björn Merkell

Riktlinjer för europeisk statistik

För nationella statistikmyndigheter och Eurostat (EU:s statistikmyndighet) finns det särskilda riktlinjer som rör statistik. Riktlinjerna omfattar bland annat hur arbetet med att ta fram statistiken är organiserad, genomförande av undersökningar och publicering av resultat. Dessa riktlinjer är antagna av kommittén för det europeiska statistiksystemet (ESS-kommittén) den 16 november 2017.

Inledning

Riktlinjerna för europeisk statistik utgör hörnstenen i det gemensamma kvalitetsramverket för det europeiska statistiksystemet. Det är ett verktyg för självreglering och baseras på 16 principer som omfattar den institutionella miljön, de statistiska processerna och de statistiska produkterna. För varje princip finns ett antal indikatorer för bästa praxis (best practice) och standarder som ger vägledning och utgör en grund för att bedöma hur riktlinjerna tillämpas, vilket ökar öppenheten och insynen i det europeiska statistiksystemet.

Statistikmyndigheterna, som utgörs av Eurostat, de nationella statistikbyråerna och andra nationella myndigheter med ansvar för utveckling, framställning och spridning av europeisk statistik, åtar sig att följa riktlinjerna.

En självständig rådgivande kommitté, Europeiska rådgivande organet för statistikstyrning (ESGAB), ger en översikt över det europeiska statistiksystemet vad gäller tillämpningen av riktlinjerna. ESGAB analyserar varje år hur Eurostat och hela det europeiska statistiksystemet har tillämpat riktlinjerna och ger råd om lämpliga åtgärder för att underlätta tillämpningen av riktlinjerna, om spridningen till användare och uppgiftslämnare samt om eventuella uppdateringar.

2017 års version utgör den andra revideringen av riktlinjerna sedan de antogs för första gången 2005. Revideringen tar hänsyn till de senaste förändringarna och innovationerna inom utveckling, framställning och spridning av officiell statistik i och utanför det europeiska statistiksystemet. Det kan röra sig om nya datakällor, användningen av ny teknik, modernisering av lagstiftningen och resultat från kollegiala granskningar (peer reviews) av hur riktlinjerna har tillämpats.

Det gemensamma kvalitetsramverket för det europeiska statistiksystemet utgörs av riktlinjerna för europeisk statistik, det europeiska statistiksystemets ramverk för kvalitetssäkring (Quality Assurance Framework) och de allmänna kvalitetsledningsprinciperna (t.ex. ständig dialog med användare, ledningens engagemang, partnerskap, nöjda medarbetare, ständiga förbättringar, integration och harmonisering).

Det självreglerande gemensamma kvalitetsramverket kompletterar det omfattande regelverk för det europeiska statistiksystemet enligt förordning (EG) nr 223/2009 om europeisk statistik, som i sin tur bygger på fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. Därför utvecklas, framställs och sprids europeisk statistik och tjänster av hög kvalitet inom ett rättsligt och kvalitetsmässigt mycket stabilt ramverk.

Det europeiska statistiksystemets kvalitetsförklaring, på de följande sidorna i den här publikationen, visar på den kvalitetsmedvetenhet som finns i det europeiska statistiksystemet och åtagandet hos alla dess medlemmar att ständigt utveckla, framställa och sprida europeisk statistik och tjänster av hög kvalitet för att på ett hållbart sätt skapa värde för sina användare.

Det europeiska statistiksystemets
kvalitetsförklaring

Det europeiska statistiksystemet (ESS) är ett partnerskap inom vilket Eurostat och de nationella statistikmyndigheterna i EU:s medlemsstater och Eftaländerna samarbetar. Tillsammans har vi uppdraget att tillhandahålla oberoende statistik av hög kvalitet på europeisk, nationell och regional nivå och att göra informationen tillgänglig för alla som underlag för beslut, forskning och debatt.

Programmet och prioriteringarna för europeisk statistik diskuteras och beslutas av ESS-medlemmarna. De slutgiltiga besluten fattas i demokratisk ordning enligt EU:s lagstiftningsförfaranden.

Vår verksamhet regleras av en strikt lagstiftning som kompletteras av ett stabilt, självreglerande kvalitetsramverk i världsklass där grunden utgörs av Riktlinjer för europeisk statistik. Hur vi efterlever riktlinjerna bedöms återkommande genom systematisk utvärdering och strikt uppföljning av de förbättringsåtgärder som identifierats.

Vi ser kvalitet som grunden för vår konkurrensfördel i en värld där det tenderar att bli allt vanligare med snabb information för vilken det ofta saknas nödvändiga belägg för kvalitet. Vårt arbete styrs av professionellt oberoende, lika behandling av alla användare, objektivitet, tillförlitlighet, statistisk konfidentialitet och kostnadseffektivitet. Utveckling, framställning och spridning av vår statistik baseras på god metodik, de bästa internationella standarderna och lämpliga förfaranden som dokumenteras tydligt och öppet. Våra kvalitetsprinciper är relevans, noggrannhet, aktualitet och punktlighet, tillgänglighet och tydlighet samt jämförbarhet och samstämmighet.

Vi arbetar ständigt för att minimera uppgiftslämnarbördan, främja ett gott samarbete med dem som tillhandahåller data och föra ett nära samarbete med berörda aktörer, inklusive forskarsamhället.

Vi åtar oss att verka för statistik av högsta klass genom att systematiskt identifiera våra styrkor och svagheter, liksom tillhörande risker vilka vi i vederbörlig ordning beaktar genom att kontinuerligt uppdatera våra gemensamma kvalitetsramverk. Genom att ständigt modernisera, vara innovativa och ta fram nya indikatorer förbättrar vi inte bara kvaliteten på våra produkter och tjänster, utan försöker även att förutse nytillkomna fenomen och behov hos våra användare.

Institutionell miljö

Institutionella och organisatoriska faktorer påverkar i betydande utsträckning effektiviteten och trovärdigheten hos statistikmyndigheter som utvecklar, framställer och sprider europeisk statistik. Relevanta principer är yrkesmässigt oberoende, samordning och samarbete, mandat för datainsamling, tillräckliga resurser, kvalitetsåtagande, statistiksekretess, opartiskhet och objektivitet.

PRINCIP 1

Yrkesmässigt oberoende

Statistikmyndigheternas yrkesmässiga oberoende gentemot andra myndigheter och organ inom politik, lagstiftning eller förvaltning och gentemot aktörer inom den privata sektorn säkerställer den europeiska statistikens trovärdighet.

INDIKATORER

1.1 Oberoendet gentemot politisk och annan extern påverkan när det gäller att utveckla, framställa och sprida statistik är lagstadgat för de nationella statistikbyråerna och Eurostat, och tryggat för andra statistikmyndigheter.
1.2 Cheferna för de nationella statistikbyråerna och Eurostat och om tillämpligt cheferna för andra statistikmyndigheter har den ställning som krävs för kontakt på högsta nivå med politiska organ och offentliga förvaltningsorgan. De har kompetens på högsta professionella nivå.
1.3 Cheferna för de nationella statistikbyråerna och Eurostat och om tillämpligt cheferna för andra statistikmyndigheter ansvarar för att säkerställa att statistiken utvecklas, framställs och sprids på ett oberoende sätt.
1.4 Cheferna för de nationella statistikbyråerna och Eurostat och om tillämpligt cheferna för andra statistikmyndigheter har ensamma ansvaret för att fatta beslut om statistiska metoder, standarder och förfaranden samt om vad statistiken ska innehålla och när den ska offentliggöras.
1.5 De statistiska arbetsprogrammen publiceras och periodiska lägesrapporter lämnas.
1.6 Statistisk information skiljs tydligt från, och offentliggörs separat från, politiska uttalanden.
1.7 De nationella statistikbyråerna och Eurostat och om tillämpligt andra statistikmyndigheter kommenterar statistiska frågor offentligt, i den mån det anses lämpligt, även när det gäller kritik eller felanvändning av statistik.
1.8 Rekrytering och utnämning av cheferna för de nationella statistikbyråerna och Eurostat och, där det är lämpligt, statistikcheferna för andra statistikmyndigheter sker genom ett öppet förfarande och grundar sig enbart på yrkesmässiga kriterier. På vilka grunder befattningshavaren kan fråntas sin befattning specificeras i lagstiftningen. Dessa får dock inte omfatta grunder som äventyrar det yrkesmässiga eller vetenskapliga oberoendet.

PRINCIP 1a

Samordning och samarbete

De nationella statistikbyråerna och Eurostat säkerställer samordningen av all verksamhet som rör utveckling, framställning och spridning av europeisk statistik på nationell statistiksystemnivå respektive i det europeiska statistiksystemet. Statistikmyndigheterna samarbetar aktivt inom det europeiska statistiksystemets partnerskap för att säkerställa utvecklingen, framställningen och spridningen av europeisk statistik.

INDIKATORER

1a.1 De nationella statistikbyråerna samordnar den statistiska verksamheten hos alla övriga nationella statistikmyndigheter som utvecklar, framställer och sprider europeisk statistik. De fungerar i de här avseendet som Eurostats enda kontaktpunkt i statistikfrågor. Det finns lagstiftning och tydligt definierade och etablerade förfaringssätt så att den samordnande rollen kan genomföras på både nationell och europeisk nivå.
1a.2 Nationella riktlinjer för att säkerställa kvaliteten vid utvecklingen, framställningen och spridningen av europeisk statistik inom det nationella statistiksystemet tas om nödvändigt fram av cheferna för de nationella statistikbyråerna. Tillämpningen av riktlinjerna övervakas och granskas.
1a.3 Statistikmyndigheter upprätthåller och utvecklar ständigt samarbetet på olika nivåer sinsemellan och med det europeiska statistiksystemets rådgivande organ samt med medlemmarna i Europeiska centralbankssystemet, akademiska institutioner och andra internationella organ där det är lämpligt.

PRINCIP 2

Mandat för datainsamling och tillgång till data
Statistikmyndigheter har ett tydligt rättsligt mandat att samla in och ha tillgång till information från olika datakällor för den europeiska statistiken. Förvaltningar, företag, hushåll och allmänhet kan genom lagstiftning åläggas att på statistikmyndigheternas begäran ge tillgång till eller lämna uppgifter för den europeiska statistiken.

INDIKATORER

2.1 Statistikmyndigheternas mandat att samla in och ha tillgång till information från olika datakällor för utveckling, framställning och spridning av europeisk statistik är lagstadgat.
2.2 Statistikmyndigheterna har enligt lag kostnadsfri och snabb tillgång till administrativa data, och får använda dem för statistikändamål. De är delaktiga från början i utformningen, utvecklingen och avslutandet av administrativa register så att dessa blir bättre lämpade för statistikändamål.
2.3 Statistikmyndigheterna får på grundval av en rättsakt kräva att berörda parter deltar i statistiska undersökningar.
2.4 Tillgång för statistiska ändamål till andra data, såsom privatägda uppgifter, underlättas, samtidigt som statistiksekretess och dataskydd säkerställs.

PRINCIP 3

Tillräckliga resurser
De resurser som ställs till statistikmyndigheternas förfogande är tillräckliga för att uppfylla kraven för den europeiska statistiken.

INDIKATORER

3.1 Det finns tillräckliga resurser, i fråga om personal, medel och teknik, sett till såväl mängd som kvalitet, så att behoven i fråga om statistik kan tillgodoses.
3.2 Statistikens omfattning, detaljnivå och kostnader står i rimlig proportion till behoven.
3.3 Det finns förfaranden som gör det möjligt att bedöma och motivera önskemål om framtagning av ny statistik i förhållande till kostnaderna.
3.4 Det finns förfaranden för bedömning av det fortsatta behovet av statistik på alla områden för att avgöra om viss statistik kan elimineras eller begränsas och resurser frigöras.

PRINCIP 4

Kvalitetsåtagande

Statistikmyndigheter har ett kvalitetsåtagande. De utvärderar systematiskt och regelbundet sina styrkor och svagheter för att ständigt förbättra process- och produktkvalitet.

INDIKATORER

4.1 Det finns en fastställd kvalitetspolicy som allmänheten har tillgång till. För kvalitetsledningen finns den organisationsstruktur och de verktyg som krävs.
4.2 Det finns förfaranden för att planera, övervaka och förbättra kvaliteten i de statistiska processerna, inklusive integrering av data från flera datakällor.
4.3 Produktkvaliteten övervakas regelbundet, bedöms med hänsyn till eventuella avvägningar och rapporteras in i enlighet med kvalitetskriterierna för europeisk statistik.
4.4 Det görs regelbundet en grundlig genomgång av viktiga statistiska produkter, och externa experter anlitas vid behov.

PRINCIP 5

Statistiksekretess och dataskydd

Absoluta garantier ges för uppgiftslämnarnas integritet, för att deras uppgifter behandlas konfidentiellt och används enbart för statistikändamål samt för att data är skyddade.

INDIKATORER

5.1 Statistiksekretessen säkerställs genom lagstiftning.
5.2 Personalen undertecknar vid anställningstillfället juridiskt bindande sekretessförbindelser.
5.3 Påföljder föreskrivs vid avsiktliga överträdelser av bestämmelserna om statistiksekretess.
5.4 Personalen får riktlinjer och anvisningar om sekretesskydd genom alla statistiska processer. Sekretesspolicyn tillkännages för allmänheten.
5.5 Lagstiftningsmässiga, administrativa, tekniska och organisatoriska åtgärder har vidtagits för att skydda de statistiska uppgifternas säkerhet och integritet samt överföringen av dem. De förfaringssätt som används följer bästa praxis och internationella standarder samt europeisk och nationell lagstiftning.
5.6 Det finns strikta regler för externa användare som får tillgång till statistiska mikrodata i forskningssyfte.

PRINCIP 6

Opartiskhet och objektivitet

Statistikmyndigheter utvecklar, framställer och sprider europeisk statistik på ett sätt som tar hänsyn till vetenskapligt oberoende, objektivitet, yrkesmässighet, öppenhet och insyn samt jämlik behandling av alla användare.

INDIKATORER

6.1 Statistik sammanställs på objektiva grunder som fastställts utifrån statistiska överväganden.
6.2 Val av datakällor och statistiska metoder samt beslut om spridningen av statistiken baseras på statistiska överväganden.
6.3 Fel som upptäcks i publicerad statistik rättas snarast möjligt och rättelserna offentliggörs.
6.4 Information om datakällor, metoder och förfaranden finns tillgänglig för allmänheten.
6.5 Datum och tid för offentliggörande av statistik tillkännages i förväg.
6.6 Större revideringar eller metodändringar meddelas i förväg.
6.7 Statistikmyndigheter beslutar självständigt om vilken statistik som offentliggörs och vid vilken tidpunkt, samtidigt som de tar hänsyn till målsättningen att erbjuda fullständig och aktuell statistisk information. Alla användare har lika och samtidig tillgång när statistik offentliggörs. Eventuell privilegierad tillgång för externa användare före offentliggörandet begränsas, motiveras väl, kontrolleras och sker öppet. Vid avsteg granskas förfarandena för att säkerställa opartiskhet.
6.8 De statistiska uppgifter som offentliggörs och de uttalanden som görs vid presskonferenser är objektiva och opartiska.

Statistiska processer

Europeiska och andra internationella standarder, riktlinjer och god praxis följs vid de statistiska processer som statistikmyndigheterna använder för att utveckla, framställa och sprida europeisk statistik, samtidigt som innovation ständigt eftersträvas. Statistikens trovärdighet stärks genom att myndigheten är känd för god ledning och effektivitet. Relevanta principer i detta sammanhang är god metodik, lämpliga statistiska förfaranden, en rimlig uppgiftslämnarbörda och kostnadseffektivitet.

PRINCIP 7

God metodik

En förutsättning för statistik av hög kvalitet är god metodik. För detta krävs adekvata verktyg, förfaranden och expertkunskaper.

INDIKATORER

7.1 Det övergripande metodologiska ramverk som används för europeisk statistik följer europeiska och andra internationella standarder, riktlinjer och god praxis, samtidigt som innovation ständigt eftersträvas.
7.2 Förfaranden har införts för att se till att standardiserade begrepp, definitioner, klassifikationer och andra typer av standarder används konsekvent inom statistikmyndigheten.
7.3 Register och ramar som används för europeisk statistik utvärderas regelbundet och ändras vid behov för att säkerställa hög kvalitet.
7.4 Det finns detaljerad överensstämmelse mellan nationella klassifikationssystem och motsvarande europeiska system.
7.5 Det rekryteras personer med akademisk examen inom relevanta områden.
7.6 Statistikmyndigheter tillämpar en fortbildningspolicy för sin personal.
7.7 Statistikmyndigheter upprätthåller och utvecklar samarbeten med forskarvärlden för att förbättra metoderna och metodernas effektivitet samt för att främja bättre verktyg när så är möjligt.

PRINCIP 8

Lämpliga statistiska förfaranden

Lämpliga statistiska förfaranden som tillämpas genomgående under de statistiska processerna ligger till grund för statistik av hög kvalitet.

INDIKATORER

8.1 När europeisk statistik grundar sig på administrativa och andra data ligger de definitioner och begrepp som används för icke-statistiska ändamål nära dem som används för statistikändamål.
8.2 Frågeformulär för statistiska undersökningar testas systematiskt före datainsamling.
8.3 Statistiska processer ses regelbundet över och ändras vid behov.
8.4 Metadata som avser statistiska processer förvaltas genomgående under de statistiska processerna och sprids enligt vad som är lämpligt.
8.5 Revideringar görs enligt väletablerade standardförfaranden som medger öppenhet och insyn.
8.6 Genom överenskommelser med innehavarna av administrativa och andra data görs ett gemensamt åtagande att använda dessa data för statistiska ändamål.
8.7 Statistikmyndigheter samarbetar med innehavarna av administrativa och andra data för att säkra datakvaliteten.

PRINCIP 9

En rimlig uppgiftslämnarbörda

Uppgiftslämnarbördan står i proportion till användarnas behov och är rimlig för uppgiftslämnarna. Statistikmyndigheter övervakar uppgiftslämnarbördan och fastställer mål för att minska bördan med tiden.

INDIKATORER

9.1 Kraven på den europeiska statistikens omfattning och detaljnivå hålls till ett nödvändigt minimum.
9.2 Uppgiftslämnarbördan fördelas så jämnt som möjligt över populationerna med direktinsamling och övervakas av statistikmyndigheten.
9.3 Uppgifter som efterfrågas från företag hämtas i största möjliga utsträckning direkt från bokföringen, och för att underlätta för företagen görs datainsamlingen om möjligt elektroniskt.
9.4 Om möjligt används administrativa och andra datakällor för att undvika att samma uppgifter efterfrågas flera gånger.
9.5 Gemensamt utnyttjande och dataintegration främjas för att minimera uppgiftslämnarbördan, samtidigt som kraven på konfidentialitet och dataskydd följs.
9.6 Statistikmyndigheterna främjar åtgärder som möjliggör sammanlänkning av datakällor för att minimera uppgiftslämnarbördan.

PRINCIP 10

Kostnadseffektivitet

Resurserna används på ett effektivt sätt.

INDIKATORER

10.1 Det finns både interna och oberoende externa mekanismer för övervakning av statistikmyndigheternas resursanvändning.
10.2 Informationsteknikens potential för att öka produktiviteten utnyttjas i största möjliga utsträckning i de statistiska processerna.
10.3 Det görs aktiva ansträngningar för att förbättra administrativa och andra datakällors användbarhet för statistikändamål och begränsa användningen av undersökningar med direktinsamling.
10.4 Statistikmyndigheter främjar, delar med sig av och tillämpar standardiserade lösningar som ökar effektiviteten och ändamålsenligheten.

Statistiska produkter

Den statistik som är tillgänglig tillgodoser användarnas behov. Statistiken följer europeiska kvalitetsstandarder och tillgodoser EU-institutionernas, regeringarnas, forskningsorganens, näringslivets och allmänhetens behov. Produktkvaliteten avgörs av i vilken grad statistiken är relevant, korrekt, tillförlitlig, aktuell, samanvändbar, jämförbar mellan regioner och länder och lättillgänglig för användarna, det vill säga principerna för de statistiska produkterna.

PRINCIP 11

Relevans

Europeisk statistik tillgodoser användarnas behov.

INDIKATORER

11.1 Det finns förfaranden för samråd med användarna, samt för övervakning av statistikens relevans och värde när det gäller att tillgodose behoven och för att beakta och förutse nytillkomna behov och prioriteringar. Det bedrivs innovationsarbete för att ständigt förbättra de statistiska produkterna.
11.2 Prioriterade behov tillgodoses och prioriteringarna avspeglas i arbetsprogrammet.
11.3 Användarnöjdheten övervakas regelbundet och följs systematiskt upp.

PRINCIP 12

Noggrannhet och tillförlitlighet

Europeisk statistik ger en korrekt och tillförlitlig bild av verkligheten.

INDIKATORER

12.1 Källdata, integrerade data, preliminära resultat och statistiska produkter bedöms och valideras regelbundet.
12.2 Urvalsfel och icke-urvalsfel mäts och dokumenteras systematiskt i enlighet med europeiska standarder.
12.3 Revideringar analyseras regelbundet för att förbättra källdata, de statistiska processerna och produkterna.

PRINCIP 13

Aktualitet och punktlighet

Europeisk statistik är aktuell och offentliggörs vid rätt tidpunkt.

INDIKATORER

13.1 Statistikens aktualitet följer europeiska och internationella standarder för offentliggörande.
13.2 Det tillkännages när på dagen statistiken i regel offentliggörs.
13.3 Vid fastställande av statistikens frekvens beaktas användarnas behov i största möjliga utsträckning.
13.4 Eventuella avvikelser från den fastställda publiceringsplanen tillkännages i förväg tillsammans med en förklaring till ändringen och en ny publiceringstidpunkt.
13.5 Preliminära resultat med godtagbar noggrannhet och tillförlitlighet på aggregerad nivå kan publiceras när det anses ändamålsenligt.

PRINCIP 14

Samanvändbarhet och jämförbarhet

Europeisk statistik kännetecknas av intern överensstämmelse samt jämförbarhet över tid och mellan regioner och länder. Det är möjligt att kombinera och använda relaterade data från olika datakällor tillsammans.

INDIKATORER

14.1 Statistiken kännetecknas av intern samstämmighet och numerisk överensstämmelse (det vill säga avseende aritmetiska likheter och räkenskapsekvationer).
14.2 Statistiken är jämförbar över en rimlig tidsperiod.
14.3 Statistiken sammanställs på grundval av gemensamma standarder med avseende på omfattning, definitioner, enheter och klassifikationer i de olika undersökningarna och datakällorna.
14.4 Statistiska uppgifter från olika datakällor och olika tidsperioder jämförs och jämkas samman.
14.5 Uppgifternas jämförbarhet mellan länder säkerställs inom det europeiska statistiksystemet genom regelbundna kontakter mellan det europeiska statistiksystemet och andra statistiksystem. Metodstudier görs i nära samarbete mellan medlemsstaterna och Eurostat.

PRINCIP 15

Tillgänglighet och tydlighet

Europeisk statistik presenteras i ett tydligt och lättbegripligt format, offentliggörs på lämpligt sätt och görs tillgänglig på ett opartiskt sätt tillsammans med tillhörande metadata och anvisningar.

INDIKATORER

15.1 Statistiken och tillhörande metadata presenteras och lagras i ett format som underlättar korrekta tolkningar och meningsfulla jämförelser.
15.2 För att sprida statistiken används modern informationsteknik och moderna metoder och plattformar samt standarder för öppna data.
15.3 Skräddarsydda analyser tillhandahålls när det är möjligt och tillkännages för allmänheten.
15.4 Tillgång till statistiska mikrodata tillåts i forskningssyfte enligt särskilda regler eller protokoll.
15.5 Metadata som avser produkter förvaltas och sprids av statistikmyndigheten enligt europeiska standarder.
15.6 Användarna får information om de metoder som används i de statistiska processerna, inklusive användning och integrering av administrativa och andra data.
15.7 Användarna får information om de statistiska produkternas kvalitet enligt kvalitetskriterierna för europeisk statistik.