Skördare i gallringsskog. Foto: Bo Persson

Kostnader i det storskaliga skogsbruket

Här hittar du statistik om hur mycket det kostar att föryngringsavverka, gallra, hyggesrensa, markbereda, plantera och utföra andra skogsvårdsåtgärder. Även investeringar och underhåll av skogsbilvägar ingår.

Kostnader i det storskaliga skogsbruket 2023

Det blev 9 procent dyrare att föryngringsavverka under 2023, visar statistik som Skogsstyrelsen och Skogforsk tagit fram. Kostnaderna för föryngringsavverkning har stigit varje år sedan 2017, totalt med 39 procent.

Kostnader för föryngringsavverkning

Kostnaderna för föryngringsavverkning låg relativt stilla fram till stormen Gudrun 2005 då kostnaderna steg kraftigt i södra Sverige. Från 2008 har kostnaden för föryngringsavverkning i norra Sverige varit högre än i södra Sverige. Sedan 2017 har kostnaden stigit varje år. 2023 var kostnaden för föryngringsavverkning i genomsnitt för hela landet 134 kronor per fast kubikmeter under bark (m3f ub), en ökning med 48 procent sedan statistikens startår 1996.

Logotyp Sveriges officiella statistik

I kostnaden för föryngringsavverkning ingår avverkning (även försvårad avverkning till följd av skogsskador), skotning (transport av virket från skogen till bilväg) och omkostnader. Omkostnader avser poster gemensamt för flera avverkningstrakter, till exempel flyttning av maskiner. Kostnaderna avser en volymvägd kostnad för avverkning.

Egen, annans och försvårad avverkning

Statistiken finns uppdelad på kostnader för avverkning i egenägd skog, annans skog samt försvårad avverkning till följd av skadad skog. Skillnaderna i kostnader mellan egen och annans skog är generellt små medan den försvårade avverkningen är dyrare.

Den genomsnittliga kostnaden för föryngringsavverkning påverkas av att det är mer kostsamt att avverka i skadad skog. Skador i denna statistik är till exempel brand, storm, insekt- och svampangrepp. Under 2023 var den försvårade avverkningen omkring 60 procent dyrare i skadad skog jämfört med ordinarie föryngringsavverkning i skog som inte var skadad. En förklaring till att kostnaden per kubikmeter för den försvårade avverkningen ökat till 2023 är att volymsandelen barkborreavverkningar minskat samtidigt som avverkning av skadad yngre skog har ökat, så både uttaget per ha och medelstamsvolymen har minskat i den försvårade avverkningen 2023.

Logotyp Sveriges officiella statistik

Kostnader för gallring

Eftersom de utgallrade träden är mindre och den avverkade volymen per hektar är lägre i gallring, betyder det också att kostnaden per kubikmeter är nästan dubbelt så hög för gallring som för föryngringsavverkning. Gallringskostnaderna var relativt oförändrade fram till 2006. Därefter ökade kostnaderna med totalt 50 kronor per m³f ub fram till 2012. Den efterföljande perioden 2012 till 2020 ökade gallringskostnaderna med cirka 20 kronor per m³f ub. De senaste åren har kostnaden ökat mer kraftigt fram till 2023, då det kostade 269 kronor per m3f ub i genomsnitt för hela landet. Generellt har gallringskostnaderna varit något lägre i norra Sverige än södra Sverige men sedan 2021 är de i nivå med varandra. Kostnaden för gallring har även en jämnare utveckling än föryngringsavverkningen som varierar mer vissa årtal.

Logotyp Sveriges officiella statistik

I gallringskostnaden ingår avverkning, skotning och omkostnader fram till bilväg. Kostnaderna för gallring avser liksom för föryngringsavverkning ett volymvägt genomsnitt, även kostnader för avverkning av storm- eller brandskadad skog ingår.

Kostnader för all avverkning

Kostnaderna för all avverkning är ett volymvägt genomsnitt för både föryngringsavverkning och gallring som redovisats ovan. Även här syns påverkan av stormen Gudrun år 2005. Från år 2007 och framåt har kostnaderna trendmässigt ökat.

Eftersom skattningarna är volymvägda kan till exempel genomsnittet för all avverkning minska ett år när både kostnaderna för gallring och föryngringsavverkning ökar om volymandelen föryngringsavverkning ökar, eftersom föryngringsavverkning är mindre kostsamt per kubikmeter än gallring. Den genomsnittliga kostnaden för all avverkning är betydligt närmare föryngringsavverkningen än gallringen. Det beror på att det är mycket större volymer som föryngringsavverkas än gallras varje år. Den volymvägda kostnaden för all avverkning och hela landet år 2023 var 168 kronor per m3f ub.

Logotyp Sveriges officiella statistik

Kostnaderna och inflationen

Avverkningskostnaderna kan sättas i relation till den övriga prisutvecklingen i ekonomin för att bättre ta hänsyn till inflationen. Nedan finns tre indexserier för jämförelse. Konsumentprisindex (KPI), som är den officiella uppskattningen av inflationen. Producentprisindex (PPI), som visar prisutvecklingen i producent och importledet. Hemmamarknadsindex (HMPI), som mäter prisutvecklingen för produkter producerade av svenska företag för försäljning i Sverige, avser i figuren nedan enbart industri och mineralproduktion exklusive livsmedelsproduktion.

I figur 5 har basåret för de tre indexserierna satts till 1996. Därtill finns också det nationella genomsnittet för all avverkning (både föryngring och gallring) i löpande priser som indexerats med samma basår. De två indexserierna som mäter priser i producentledet har en större ökning än konsumentpriserna och avverkningskostnaderna från 1996 till 2023.

I figur 6 finns en omräkning till fasta priser med hjälp av KPI till 2023 års prisnivå. Kostnaderna för föryngringsavverkning hade en nedåtgående trend fram till stormåret 2005 och gallringen fram till 2007 efter justering för inflation. 2008 och 2009 ökade kostnaden för gallring utan att motsvarande skedde för föryngringsavverkningen. Trots perioder av ned- och uppgång i kostnaderna så ligger kostnaderna för föryngringsavverkning under 2023 marginellt lägre än 1996 i fasta priser.

Logotyp Sveriges officiella statistik

Kostnader för skogsvård

Kostnaderna för skogsvård innefattar åtgärderna: hyggesrensning, markberedning, plantering, sådd, hjälpplantering, röjning, gödsling och kalkning, hyggesbränning och underväxtröjning. Uppgifterna är arealvägda och avser utförda åtgärder i egen skog.

Trendmässigt är kostnadsutvecklingen stigande för skogsvårdsåtgärderna men vissa av åtgärderna som hyggesbränning, gödsling, hjälpplantering och sådd har en mer varierande utveckling. De vanligaste åtgärderna som plantering, hyggesrensning och röjning har en stabilt ökande trend sedan flera år tillbaka medan kostnaden för markberedning har varit stabil eller minskat något.

De mest kostsamma åtgärderna är plantering och sådd som kostar ungefär 7 050 kronor per hektar respektive 5 870 kronor per hektar. Hyggesrensning har lägst kostnad per hektar, drygt 1 840 kronor medan röjning, gödsling och markberedning alla kostar mellan 3 000 och 4 000 kronor per hektar.

Logotyp Sveriges officiella statistik
Logotyp Sveriges officiella statistik

Kostnader för skogsbilvägar

Skogsstyrelsen och Skogforsk undersöker även kostnaden för nybyggnad/upprustning samt underhåll av skogsbilvägar. Undersökningens uppgiftslämnare har svårt att ange vägsträckor i kilometer och de kostnader som rapporteras sätts därför i relation till volymen sålt virke. Kostnaderna kan variera över åren men trenderna är stigande kostnader per kubikmeter sedan 2004 för underhåll och från 2007 för nyinvestering. Båda har stigit med runt 90 procent sedan 2017.

Logotyp Sveriges officiella statistik