Parlamentsbyggnad med EU-nationernas flaggor. Foto: Björn Merkell

Internationellt arbete

Skogsstyrelsen har regeringens uppdrag att verka för ett aktivt svenskt deltagande i internationellt skogssamarbete. Vi stöder Regeringskansliet med sakkunskap och svensk representation i skogliga processer både inom EU och internationellt.

Inom ramen för Sveriges Politik för Global Utveckling (PGU) och i linje med de globala målen för hållbarhet deltar vi också i biståndsrelaterade samarbeten. Skogsstyrelsen har också till uppgift att medverka i olika typer av internationell rapportering.

Internationell rapportering

Internationella avtal och överenskommelser innebär ofta att länder ska rapportera om förändring och utveckling av olika saker som man har enats om. Skogsstyrelsen stöder Regeringskansliet med rapportering av skogsrelaterad information till en rad olika processer.

Det finns idag flera internationella skogliga processer som innebär att Sverige ska rapportera om hur våra skogar utvecklar sig i olika avseenden. Skogsstyrelsen ansvarar för den årliga rapporteringen av skoglig information, ofta i samarbete med Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) till olika internationella organ som FAO, International Tropical Timber Organization, UNECE, Eurostat med flera.

Dessutom bidrar vi till landspecifik information i samband med när Forest Europes State of Europe’s Forests och FAO:s Forest Resources Assessment tas fram. Dessa rapporteringar sker vart fjärde till sjätte år. Vi bidrar också med skogsrelaterad information och när nationella rapporter till Konventionen om biologisk mångfald, Klimatkonventionen och till FN:s Skogsforum (UNFF) med flera tas fram.

  • Senast uppdaterad: 2023-12-15