Violer.  Foto: Michael Ekstrand

Biotopskyddsområde

Det är vanligt att livsmiljöer som har stor betydelse för växt- och djurarter bara påträffas som små spridda öar i ett mer alldagligt landskap. I den svenska lagstiftningen finns en möjlighet att skydda sådana områden som så kallade biotopskyddsområden.

Biotopskyddsområden är mindre mark- och vattenområden med höga naturvärden.

Dessa områden bidrar till att bevara miljöer med höga naturvärden. Enligt Miljöbalken kan "Mindre mark- eller vattenområden som utgör livsmiljö för hotade djur- eller växtarter eller som annars är särskilt skyddsvärda"... skyddas som biotopskyddsområden. Sådana skyddsvärda områden finns spridda i landskapet.

Det vanligaste är att Skogsstyrelsen ansvarar för detta naturskydd på skogsmark men även kommuner kan bilda biotopskyddsområden. Att inrätta biotopskyddsområden är en viktig del av arbetet med att nå miljökvalitetsmålet Levande skogar.

Kriterier för biotopskyddsområden

För att ett område ska kunna bli biotopskyddsområde måste det överensstämma med någon av de 19 definierade biotoptyper som finns. Området måste också vara prioriterat i strategin för formellt skydd av skog. Ett biotopskyddsområde är normalt cirka 2-10 hektar stort, men kan undantagsvis vara upp till cirka 20 hektar.

Detta gäller i ett biotopskyddsområde

Följande villkor gäller inom ett beslutat biotopskyddsområde:

  • Området skyddas för all framtid och märks upp i terrängen.
  • Inom biotopskyddsområdet är det förbjudet att bedriva skogsbruk. Åtgärder som kan skada naturvärdena är inte tillåtna.
  • Du som markägare fortsätter äga området. Jakträtten påverkas inte av beslutet.
  • Du erbjuds full ersättning plus ytterligare 25 procent av värdet för de begränsningar i brukandet som biotopskyddsområdet innebär, exempelvis att du inte får avverka. Det kallas för intrångsersättning.

Biotopskyddsområdena förvaltas av Skogsstyrelsen efter avsättningen. Det innebär bland annat att efterlevnaden av skyddet kontrolleras vid besök. Vid besöken kontrollerar vi till exempel att inga skador finns eller om det behövs naturvårdande skötsel för att naturvärdena ska bevaras eller utvecklas.

  • Senast uppdaterad: 2024-02-28