Symbolbild egenkontroll.

Miljöbalkens krav på egenkontroll

Den som utför åtgärder i skogen kan omfattas av kravet på egenkontroll i miljöbalken. Det innebär att du som verksamhetsutövare ska kunna visa att du uppfyller miljöbalkens krav och arbetar för att minska miljöpåverkan från din verksamhet.

Bestämmelserna i miljöbalken innebär att alla som bedriver verksamhet eller vidtar åtgärder som kan påverka miljön måste planera och kontrollera sin verksamhet. En verksamhetsutövare som utför skogsbruksåtgärder som väsentligt kan komma att ändra naturmiljön omfattas av kravet på egenkontroll. Alla sådana åtgärder, till exempel byggande av skogsbilväg och dikesrensning, måste anmälas för samråd till Skogsstyrelsen.

Skogsstyrelsen granskar egenkontrollen

Skogsstyrelsen utövar tillsyn över att reglerna om samråd för skogsbruksåtgärder följs. Vi arbetar både med tillsyn av enskilda åtgärder och med systemtillsyn. Systemtillsyn innebär att vi granskar att systemet för egenkontroll fungerar hos de verksamhetsutövare som omfattas av kravet på att anmäla skogsbruksåtgärder för samråd.

Vilka regler gäller?

Av 12 kap. 6 § miljöbalken framgår att åtgärder och verksamheter som väsentligt kan komma att ändra naturmiljön ska anmälas för samråd till Skogsstyrelsen. 

Skogliga åtgärder som kräver samråd

I miljöbalkens andra kapitel finns de allmänna hänsynsreglerna. De reglerna måste följas av alla som har verksamhet eller utför åtgärder som kan medföra skada eller olägenhet för miljön. Hänsynsreglerna ställer krav på kunskap, skyddsåtgärder och försiktighetsmått, bästa möjliga teknik, produktval, hushållning och återvinning samt platsval.

Enligt 26 kap. 19 § miljöbalken ska verksamhetsutövare planera och kontrollera sin verksamhet. De ska också hålla sig underrättade om verksamhetens eller åtgärdens påverkan på miljön.

I 4 § förordningen (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll finns regler om att verksamhetsutövare ska ha en dokumenterad ansvarsfördelning. I 6 § står att verksamhetsutövare fortlöpande ska bedöma riskerna med verksamheten från hälso- och miljösynpunkt och dokumentera bedömningen.

Så här går tillsynsbesöket till

Vid systemtillsyn kommer vi överens med verksamhetsutövaren om när vi ska genomföra tillsynen. Vi är oftast två personer som deltar från Skogsstyrelsen. Tillsynen genomförs antingen på plats hos verksamhetsutövaren eller genom ett digitalt möte. Vid tillsynen går vi tillsammans igenom verksamhetsutövarens rutiner för exempelvis anmälan, uppföljning, ansvarsfördelning och riskbedömning.

Vid tillsynen brukar vi också titta på några stickprov, det vill säga exempel på skogsbruksåtgärder som har anmälts för samråd till Skogsstyrelsen. Vi använder sedan dessa stickprov för att diskutera olika steg i verksamheten, exempelvis planering, utförande och uppföljning.

Skogsstyrelsen gör även regelbundet uppföljande systemtillsyn, vanligtvis genom digitala möten. Verksamhetsutövaren får då redovisa dokumentation som visar att systemet för egenkontroll tillämpas och fungerar. Det kan till exempel vara dokumentation från genomförda uppföljningar eller riskbedömningar.

Efter tillsynsbesöket bedömer Skogsstyrelsen om verksamhetsutövaren uppfyller kraven på egenkontroll i lagstiftningen. Om bedömningen är att kraven är uppfyllda skickar vi ett kontrollmeddelande. Om brister i egenkontrollen konstateras kan vi skicka en begäran om komplettering eller ett föreläggande om att rätta till bristerna.

 

  • Senast uppdaterad: 2024-01-18