Myrlandskap.

Ansökan avverkning i fjällnära skog

I den fjällnära skogen får du inte avverka utan tillstånd av Skogsstyrelsen. Tillstånd behövs för all annan avverkning än sådan röjning och gallring som främjar skogens utveckling.

Ansökan

Som skogsägare i fjällnära skog behöver du ansöka om tillstånd för att avverka din skog. Ansökan kan göras av dig, ditt ombud eller av annan sökande. För ansökan om tillstånd finns ingen sexveckorsregel till skillnad mot en anmälan om avverkning i andra områden. Det innebär att du måste invänta ett beslut från Skogsstyrelsen innan du kan påbörja en avverkning. Ansökan om tillstånd för avverkning bör komma in i god tid innan den planerade avverkningen ska genomföras. I din ansökan behöver du ange vilken hänsyn till naturvårdens, kulturmiljövårdens och rennäringens intressen som du avser att ta, samt hur du planerar att föryngra området. Skogsstyrelsen prövar din ansökan och meddelar ett beslut om tillstånd eller avslag så snart ärendet är handlagt. När en ansökan handläggs innebär det oftast att ett fältbesök behöver göras vilket gör att handläggningen kan pågå en längre tid.

För tillfället har Skogsstyrelsen många ansökningar om avverkning som ska hanteras och handläggningen kan därför ta något längre tid än normalt.

Tillstånd för avverkning

Om avverkning kan tillåtas på hela eller delar av det ansökta området kommer Skogsstyrelsen att meddela det i ett beslut. I beslutet föreskriver Skogsstyrelsen också den hänsyn du måste ta till naturvårdens, kulturmiljövårdens och rennäringens intressen samt vilka åtgärder du behöver vidta för att trygga återväxten på området. Avverkning får inte påbörjas förrän beslut har meddelats och vunnit laga kraft. Ett tillstånd gäller i fem år från det att beslutet fått laga kraft.

Avslag

Skogsstyrelsen kan neka tillstånd till avverkning på hela eller delar av den ansökta arealen. Detta kommer att meddelas i ett beslut. Avverkningstillstånd kan inte ges för åtgärder som väsentligt kan komma att påverka natur- och kulturmiljövärden, åtgärder som gör att en miljökvalitetsnorm inte följs eller om nyttan av att bygga en skogsbilväg inte motsvarar kostnaden för den. Det kan även finnas andra skäl till att tillstånd till avverkning nekas på ett visst område, till exempel att skogen inte uppnått lägsta tillåtna ålder för föryngringsavverkning eller att hygget riskerar bli för stort. I fjällnära skog får hygget bli högst 20 hektar stort.

Beroende på skälet till varför du får avslag på din ansökan om tillstånd kan du som markägare ha rätt till ersättning. I skogsvårdslagen finns mer att läsa om detta.

Hantering av ersättningsanspråk

Den 1 september 2022 infördes en lagändring som syftar till att ge tydligare ersättningsregler vid nekade avverkningstillstånd i fjällnära skog samt att tydliggöra att det inte ska vara möjligt att få ersättning mer än en gång för samma område. Ersättningen som kan aktualiseras är så kallad intrångsersättning och motsvarar 125 procent av fastighetens marknadsvärdeminskning till följd av beslutet.

När det finns ett ersättningsanspråk tar Skogsstyrelsen upp frågan om ersättning med berörda markägare i turordning. Konkret innebär detta att Skogsstyrelsen gör en uppmätning av volymen i det aktuella området. Skogsstyrelsen samlar sedan in annan information om området som, tillsammans med en analys av relevanta försäljningar av skogsfastigheter i närområdet, ligger till grund för värderingen och därmed intrångsersättningen. Du som markägare får sedan denna värdering för påseende och möjlighet att komma med synpunkter på värderingen.

Vad händer om vi inte kommer överens?

Om Skogsstyrelsen och markägaren inte kommer överens om ersättningen kan markägaren stämma staten i domstol. Det måste markägaren i så fall göra inom ett år från det att det nekade tillståndet vann laga kraft, för att inte förlora sin rätt att få sitt ersättningsanspråk prövat i domstol.

Mer information om hur en stämning går till och om hur du gör finns på Sveriges Domstolars webbplats.

 

  • Senast uppdaterad: 2024-06-12