Sågat virke i travar. Foto: Michael Ekstrand

Skogen ger klimatvänligt byggnadsmaterial

Ett hållbart skogsbruk kan leverera energisnåla byggnadsmaterial. Träprodukter kan användas för att ersätta andra material som kräver mer energi att framställa, exempelvis cement, järn och stål.

När stora mängder fossil energi i form av kol, olja eller fossilgas måste tillföras vid produktionen av byggnadsmaterial, ger det stora utsläpp av växthusgaser. 

Bygg i trä för att minska utsläppen

Genom att använda trä vid byggnationer, exempelvis trästommar istället för betongstommar i flerbostadshus, minskas utsläppen av växthusgaser. Dessutom fortsätter material gjort av trä att lagra kol hela produktens livslängd tills biomassan åter bryts ner. 

Hur mycket utsläppen minskar beror bland annat på hur byggnadsmaterial av trä produceras och hur restprodukter används.

  • Om restprodukterna (såsom hyggesrester och sågspån) används till bioenergi förbättras klimatnyttan.
  • När byggnationerna har tjänat färdigt och slutligen rivs kan även detta trä användas till att producera klimatvänlig elektricitet och värme.
  • Hur effektivt och vilka bränslen som används vid transporter påverkar också den slutliga klimatnyttan av att bygga med trä. 

Återbeskogning sluter kolets kretslopp

Genom ett hållbart skogsbruk fortsätter skogen att leverera klimatvänligt byggnadsmaterial. När skogen avverkas ser skogsägaren till att nya träd växer upp som åter binder in koldioxid från atmosfären. Därigenom skapas ett kretslopp där koldioxid cirkulerar från skogen till byggnadsmaterial och sedan åter till skogen.

  • Senast uppdaterad: 2021-06-02