Landskap från ovan med stad, landsbygd och skog. skog skog. Foto: Naturvårdsverket

Grön infrastruktur

Grön infrastruktur är nätverk av natur som bidrar till fungerande livsmiljöer för växter och djur och till människors välbefinnande. I en väl fungerande grön infrastruktur har arter möjlighet att sprida sig och använda landskapets miljöer obehindrat, på land och i vatten.

Grön infrastruktur innebär ett nytt perspektiv och arbetssätt - att se helheten i ett landskapsperspektiv. När vi vet hur nätverken av natur ser ut, kan vi prioritera bättre och planera mer effektivt. Grön infrastruktur bidrar till att stärka och bevara ekosystemen samt främjar biologisk mångfald och ekosystemtjänster.

Samverkan mellan markägare och god planering av skogliga åtgärder kan avsevärt förbättra skogens olika värden. Gemensamma kunskapsunderlag ger stöd för var åtgärder gör bäst nytta och var det är viktigt med särskild hänsyn. Ett varierat brukande i skogslandskapet som utgår från markens naturliga förutsättningar kan öka skogens motståndskraft och minskar risken för till exempel insektsangrepp, stormar och bränder.

Skogsstyrelsens roll i arbetet med grön infrastruktur

Länsstyrelserna har tillsammans med Skogsstyrelsen och övriga aktörer tagit fram handlingsplaner för grön infrastruktur. Länsstyrelserna ansvarar för att genomföra handlingsplanerna. Skogsstyrelsen ska tillsammans med övriga aktörer medverka i genomförandet och särskilt verka för skogssektorns delaktighet. Handlingsplanerna ska både vara ett underlag för anpassning av brukande och planering av konkreta naturvårdsåtgärder. Fungerande grön infrastruktur är en förutsättning för ett hållbart skogsbruk.

  • Senast uppdaterad: 2023-10-13