Avverkningsrester vid väg. Foto: Michael Ekstrand

Skogsbränsle, grot

Grenar och toppar, grot, är ett så kallat tredje sortiment efter timmer och massaved. Enkelt uttryckt är grot de avverkningsrester som lämnas på hygget om du bara tar ut stamveden.

Vid uttag av grot måste du ta miljöhänsyn. Detta innebär bland annat att du bör lämna kvar minst en femtedel av grenarna och topparna på hygget. Särskilt viktigt är att lämna grova grenar och toppar från tall och lövträd. Vid uttag av grot är det också viktigt att inte skada träd, buskar och död ved som lämnats vid avverkningen av hänsyn till natur- och kulturmiljö.

Spara ris för att minska körskador där skotaren ska transportera fram riset till väg. Använd i första hand riset till att köra på och ta i andra hand ut grot. Ta också hänsyn till forn- och kulturlämningar.

Enligt föreskrifter till skogsvårdslagen krävs det vid behov att du återför aska när du tar ut grot. Askåterföringen är till för att kompensera den bortförda mängden av näringsämnen och syraneutraliserande förmåga. Skogsstyrelsen har detaljerade rekommendationer för när detta krävs, hur mycket aska du ska återföra och vilka krav som i övrigt ställs på askan.

Dokumentera dina grot-uttag

För din planering och vid en eventuell fastighetsöverlåtelse är det värdefullt att du dokumenterar var ett grot-uttag har skett, vid vilken tidpunkt samt i vilken mängd.

Anmäl grot-uttag till Skogsstyrelsen

Grot-uttag ska du alltid anmäla till Skogsstyrelsen minst sex veckor innan du planerar att genomföra åtgärden. Anmälan gör du på Mina sidor eller på blanketten för avverkningsanmälan.

  • Senast uppdaterad: 2023-10-27