igenväxta diken. Foto: Daniel Palm

Dikesrensning

Dikesrensning är en åtgärd där du rensar gamla diken. Dikets ursprungliga djup och läge ska bibehållas vid rensningen,. Skyddsdiken får däremot inte rensas. I många fall krävs samråd med Skogsstyrelsen minst sex veckor innan du påbörjar dikesrensning.

Planera var dikesrensning verkligen behövs

Att dikesrensa kan vara en lönsam åtgärd eftersom det kan bidra till en ökad skogsproduktion. Planera vilka delar av hela dikets sträckning som du verkligen behöver rensa. Vissa delar av dikessystemet kan underhålla sig självt med hjälp av vattnets flöde. Andra delar gör kanske inte någon nytta för skogen och dem kan du lämna att växa igen. Att avgränsa vilka åtgärder som behövs och var sparar både pengar och miljö.

Inför dikesresning bör du upprätta ett så kallat traktdirektiv, ett underlag med karta och tydlig instruktion till den som ska utföra arbetet.

Behåll skugga längs diket

Dikesrensning gör du oftast i samband med föryngringsavverkning eller gallring. Behåll omgivande skog så långt det är möjligt för att skugga ska finnas kvar. Undvik att ha öppna solbelysta ytor runt och i diket eftersom solljus gör att diket växer igen snabbare. Dikesrensa med smal och rak skopa eller ännu hellre med gripskopa som endast lyfter bort nedrasat material.

Bevara dikeskanterna

Om dikeskanterna är ostörda hålls materialet ihop av vegetationen. Undvik att köra maskinen nära kanterna av diket. Om marken trycks ihop av för hög belastning förstörs en stor del av den vattenavrinnande effekten. En lätt bandgående maskin är lämplig att använda.

Rensa gärna manuellt

Genom att regelbundet se över dina diken kan du skjuta upp ett kostsamt rensningsbehov. Med en kratta eller grep kan du plocka bort nedfallna grenar och löv som annars kan börja dämma upp vattnet. Ta också bort ris och toppar som kan ha hamnat i diket efter en gallring eller annan avverkning. Var rädd om dina diken i samband med avverkning så att du inte behöver rensa och laga sönderkörda diken. Kräv att den du anlitar använder bärbara broar eller på annat sätt skyddar dikena.

Samråd med Skogsstyrelsen före dikesrensning

I många fall krävs samråd med Skogsstyrelsen minst sex veckor innan du påbörjar dikesrensningen. Detta gäller bland annat rensning av diken som kan ha en tydlig negativ påverkan på sjöar och vattendrag. Samråd krävs också för rensning av diken i eller i anslutning till områden med höga naturvärden, eller diken som växt igen mycket men inte tillräckligt för att åtgärden ska klassas som markavvattning.

Är du osäker på vad som gäller bör du alltid ta kontakt med Skogsstyrelsen i god tid innan du utför åtgärden.

Markavvattning

Om diket växt igen så mycket att det förlorat sin förmåga att leda bort vatten har försumpning skett och flora och fauna förändrats sedan diket grävdes. Grävning i ett sådant dike klassas då som markavvattning. För markavvattning behöver du alltid tillstånd från länsstyrelsen.

  • Senast uppdaterad: 2024-05-10