Dikning. Foto: Daniel Palm

Olika typer av dikning

Dikning på skogsmark kan ha olika syften. Det är viktigt att skilja på markavvattning, skyddsdikning och dikesrensning. Det är olika regelverk för de olika åtgärderna.

Markavvattning kräver tillstånd

Markavvattning, så kallad nydikning, gör du för att sänka grundvattnet permanent på fuktiga och blöta marker. Då skapas en ökad syretillgång till trädens rötter och tillväxten i skogen ökar. Följande exempel räknas som markavvattning

 • om du tar upp nya diken
 • om du fördjupar diken
 • om du gräver igenom en klack för att öka avrinningen.

För markavvattning behöver du alltid tillstånd från länsstyrelsen. I stora delar av södra och mellersta Sverige råder ett generellt förbud mot markavvattning. Om det finns särskilda skäl får länsstyrelsen medge undantag från förbudet.

Skyddsdikning är en tillfällig åtgärd

Skyddsdikning gör du enbart för att dränera det tillfälliga överskott av vatten som kan finnas efter en föryngringsavverkning. Skyddsdiken ska vara flacka och aldrig djupare än 0,5 m. Skyddsdiken ska inte rensas utan lämnas att växa igen.

Dikesrensning – underhåll av befintliga diken

Befintliga diken får rensas så att vattnets djup och läge bibehålls. Det finns olika orsaker till att du kan behöva rensa diken:

 • Material som rasat från kanterna eller förts med vattnet, samlas på botten.
 • Växter etableras i diket.
 • Grenar och andra träddelar faller ned i diket eller hamnar där i samband med avverkning.
 • Diket har körts sönder.

Allt detta minskar vattenföringen och försämrar dikets funktion. Diken för markavvattning kan du därför behöva rensa.

Hindra utsläpp direkt till vattendrag

Vid all form av dikning ska du förhindra att grumligt vatten rinner ut i vattendrag och sjöar. Vattnet ska inte ledas direkt ut i vattendraget eller sjön. Detta gäller både skogsdiken och vägdiken. Åtgärder som du kan använda för att hindra utsläpp är:

 • Översilning
 • Slamgropar
 • Sedimentationsbassänger

Ta kontakt med myndighet först

För markavvattning behöver du alltid tillstånd från länsstyrelsen. Skyddsdikning och i många fall även dikesrensning ska du anmäla till Skogsstyrelsen. Är du osäker på vad som gäller bör du alltid ta kontakt med Skogsstyrelsen i god tid innan åtgärden.

 • Senast uppdaterad: 2024-05-10