Ett vindkraftverk och några talltoppar mot en blå himmel. Foto: Michael Ekstrand

Intrångsvärdering

Vid nybyggnation eller breddning av ledningsgator, vägar eller järnvägar blir det ofta aktuellt med en intrångsvärdering om åtgärderna påverkar omkringliggande skogsmark eller fastigheter. Med vår Intrångsvärdering får du det underlag du behöver med en opartisk värdering av det intrång som de planerade åtgärderna innebär.

En intrångsvärdering ger dig en värdering av den del av skogsmarken som berörs när ledningar och vägar ska få nya sträckningar eller vid andra intrång såsom planering av vindkrafts- eller vattenkraftsanläggningar. De beräknade värdena kan användas som underlag vid beslut om hantering av virke samt vid diskussion om ersättning då skog och skogsmark tas i anspråk till annat ändamål.

Vid en intrångsvärdering samlar vi in uppgifter om berörd skog i fält som underlag till en värdeberäkning. Vi tillämpar den så kallade "skogsnormen" för att beräkna markvärdet och till exempel värdet av för tidig avverkning. Vi kan även beräkna värdet av virket (rotnettot) som kompletterande underlag för beslut om ersättning till markägarna.

Resultatet levereras med en sammanställning av skogens tillstånd, fastighetsuppgifter, beståndsbeskrivning, värdeberäkning, detaljkartor över området samt ett värderingsutlåtande. I en del leveranser ingår också trädlista och uppgifter om rotnetto.

Produkten riktar sig i första hand till myndigheter, kraftledningsbolag och vindkraftsbolag, men även till skogsägare, företag och kommuner.

  • Senast uppdaterad: 2023-04-18