Med webb-API:et Nemus ansluter du till Skogsärenden för företag

Skogsärenden för företag är en elektronisk tjänst där du kan skicka in skogsärenden som hanteras av olika myndigheter, i nuläget till Skogsstyrelsen eller länsstyrelsen. Du ansluter dig via webb-API:et Nemus.

För närvarande kan du skicka avverkningsanmälan, ansökan om tillstånd för avverkning och anmälan om samråd för skogliga åtgärder till Skogsstyrelsen samt fornlämnings- och markavvattningsärenden till länsstyrelsen.

Tjänsten är ett webb-API (Nemus) som du kan koppla mot ditt eget system. API:et har, förutom själva mottagandet av ärenden, funktioner för att validera och se till så att alla uppgifter som krävs för en viss åtgärd kommer med, exempelvis vid en föryngringsavverkning.

Nemus API version 1.1 stänger 18 september

Gamla versionen av API:et Nemus 1.1 kommer stängas 18 september 2024. Företag som fortfarande jobbar mot gamla versionen behöver gå över till Nemus 2.x.

Teknisk dokumentation

All data till och från Nemus API är i XML-format och WKT för geodata. De scheman som används går att hämta via ett API-anrop till tjänsten.

Beställ ett konto för Nemus API

För att kunna använda Nemus API krävs att du har ett konto och autentiserar dig via OAuth2 som är JSON-baserat. För att få ett konto fyller du i uppgifterna i formuläret här på webben och skickar till Skogsstyrelsen.

Information om personuppgiftsbehandling

För att kunna administrera och hantera konton för tillgång till Nemus samt besvara supportfrågor behöver vi spara och behandla de uppgifterna som lämnas i respektive formulär. Behandling av personuppgifterna görs med rättslig grund i ett allmänt intresse utifrån förordningen (2013:44) om en gemensam inlämningsfunktion för skogsägare.

  • Senast uppdaterad: 2024-01-11