Lavskrika. Foto: Mostphotos

Vägledningar och kunskapsstöd artskydd

Här hittar du vägledningar och kunskapsstöd för hänsyn vid skogsbruksåtgärder till specifika arter fridlysta inom artskyddsförordningen.

Vägledningarna anger inte nivån för lagens krav på hänsyn. Det måste avgöras i det enskilda fallet. Hänsynen som den aktuella arten kräver i ditt specifika ärende kan av olika skäl vara mer eller mindre omfattande än det som beskrivs i den artvisa vägledningen och det kan diskuteras i ett samråd mellan dig och Skogsstyrelsen.

Fridlysta arter på din fastighet

Det är viktigt att du skaffar dig information om de fridlysta arter som finns på din fastighet. I Skogsstyrelsens e-tjänst Mina sidor finns digitala kartor som visar var skyddsvärda arter hittats samt om arten är rödlistad och/eller fridlyst. Observera att den senaste rödlistan kom 2020. I Artportalen, Sveriges lantbruksuniversitets (SLU) webbplats för artfakta, kan du också se var arter har observerats. All skog är inte inventerad och ibland är fynduppgifterna om arter ofullständiga, därför behöver du inför en skoglig åtgärd undersöka om några fridlysta arter nyttjar området och hur man i så fall kan undvika skada på dessa.

Kunskapsstöd och vägledningar

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har på beställning av Skogsstyrelsen sammanställt kunskapsunderlag om ett antal fågelarter, "Vägledningar för hänsyn till fåglar", samt fyra andra fridlysta arter. Du hittar dessa vägledningar till höger om denna text. Det finns även information om fåglar och andra arter att söka på ArtDatabankens webbplats under ”Artfakta”. 

SLU och Skogsstyrelsen tar även fram vägledningar för hänsyn till ett antal andra arter i artskyddsförordningens bilaga 1.

Efter regeringsuppdraget om Artskydd i skogen, som Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket haft gemensamt, finns ett åtagande om att utveckla ytterligare vägledningar för fridlysta arter och deras livsmiljöer. Ett annat viktigt åtagande efter det uppdraget är att utveckla modell för regionala artlistor som Skogsstyrelsen och länsstyrelserna gemensamt kan ta fram.

  • Senast uppdaterad: 2023-04-17