kungsörn. Foto: Kenneth johansson

Artskydd i skogen

Alla vilda fåglar samt vissa utpekade växter och djurarter är fridlysta genom artskyddsförordningen. Det innebär att det är förbjudet att på olika sätt skada eller störa dem. För fåglar gäller förbuden att fånga eller döda dem, skada deras bon eller ägg och att störa dem.

Det svenska artskyddet regleras i artskyddsförordningen

I artskyddsförordningen finns fridlysningsbestämmelser som både grundar sig på EU-lagstiftning och internationella överenskommelser samt svenska fridlysningsregler. Bestämmelser skiljer sig åt i tillämpning eftersom att vissa delar vilar på EU-direktiv och andra på vår egen svenska fridlysning.

Artskyddsförordningens olika paragrafer hanterar olika artgrupper

Artskyddsförordningens regler ska säkra de fridlysta arternas överlevnad. Reglerna för arterna ser olika ut beroende på hur de är skyddade.

  • Fåglar hanteras i 4 § artskyddsförordningen. Alla vilda fåglar omfattas av förbuden och det är förbjudet att skada deras bon eller ägg samt störa dem. Åtgärder som saknar betydelse för att upprätthålla en tillfredsställande nivå för fågelns population omfattas inte av förbuden när det är fråga om skogsbruk.
  • Djurarter som har markerats med N eller n i bilaga 1 till artskyddsförordningen har ett strikt skydd, oavsett artens bevarandestatus, och förbud att avsiktligt fånga eller döda djur, störa djur, förstöra eller samla in ägg i naturen samt förbud att skada eller förstöra djurens fortplantningsområden eller viloplatser. I mars 2021 kom EU-domstolen med ett avgörande som påverkade den svenska tillämpningen av 4 a § artskyddsförordningen. Domen finns publicerad längre ner på sidan.
  • Fridlysta växtarter markerade med N eller n finns i 7 §§ artskyddsförordningen. Förbuden kopplar inte till varje enskild växtindivid/exemplar i samband med skogsbruk, utan skyddet syftar till upprätthållandet av en livskraftig population på lokal, regional och nationell nivå.
  • För svenska fridlysta arter är de åtgärder förbjudna som kan påverka den aktuella artens bevarandestatus negativt. Förbuden som gäller för svenska fridlysta arter finns i 6, 8 och 9 §§ artskyddsförordningen och arterna som omfattas av dessa bestämmelser räknas upp i bilaga 2 till artskyddsförordningen.

Du kommer långt med god miljöhänsyn

I skogsbruket innebär artskyddet att skogliga åtgärder ska anpassas så att det inte uppstår en förbjuden påverkan på de fridlysta arterna. I de flesta fall kommer du långt med god miljöhänsyn som att till exempel spara boträd eller skyddszoner och att undvika åtgärder under störningskänslig tid. I vissa fall kan det dock behövas mer långtgående hänsyn som att anpassa brukningsmetoden eller att helt undvika åtgärden. 

  • Senast uppdaterad: 2023-10-25