Miljöhänsyn som ska tas enligt skogsvårdslagen

Vid skötsel av skog måste du som äger skogen ta hänsyn till naturvårdens och kulturmiljövårdens intressen. Reglerna som framgår av 30 § skogsvårdslagen får dock inte vara så ingripande att pågående markanvändning avsevärt försvåras.

Hänsyn ska tas utan ersättning från staten

Skogsstyrelsen har med stöd av 30 § skogsvårdslagen och 30 § skogsvårdsförordningen meddelat föreskrifter om den hänsyn som ska tas till naturvårdens och kulturmiljövårdens intressen vid skötseln av skog. Enligt 30 § skogsvårdslagen får föreskrifterna inte vara så ingripande att pågående markanvändning avsevärt försvåras, den så kallade intrångsbegränsningen.

Skogsstyrelsens tillämpning av intrångsbegränsningen visas i diagrammet Skogsstyrelsens tillämpning av toleransnivå vid olika nettovärden på skogsobjektet, se Relaterade dokument.  Med nettovärde menas värdet av hela det berörda skogsobjektet med avdrag för kostnader för avverkning och uttransport av virket. 

Beräkning av toleransnivån

Toleransnivån beräknas på olika sätt beroende på om nettovärdet är mindre än 250 000 kronor, mellan 250 000 kronor och 2 miljoner kronor eller över 2 miljoner kronor.

Principen för hur Skogsstyrelsen beräknar toleransnivån bygger på ett betänkande från Bostadsutskottet 1986/87:1. Där anges att en toleransnivå på 10 procent inom berörd del får anses som det högsta intrång som ska behöva accepteras. Men det gäller bara om den berörda delen motsvarar ett litet penningbelopp. Motsvarar den ett högt värde är det en i relativa tal väsentligt mindre nedsättning av värdet som skogsägaren ska behöva tåla.

Kammarrätten i Göteborg har i en dom angett att "Ett värde som överstiger 300 000 kronor kan enligt kammarrättens mening inte anses vara ett sådant litet belopp som Bostadsutskottet ansett att en fastighetsägare ska behöva acceptera". I en annan dom har Kammarrätten i Jönköping godtagit ett intrång som värderades till 199 000 kronor, vilket utgjorde drygt 3 procent av värdet av hela det område som anmälts för avverkning. Det som kan utläsas av dessa domar är att värdet av det högsta intrång som ska behöva tolereras vid tillämpningen av 30 § skogsvårdslagen ligger någonstans i intervallet 199 000 kronor - 300 000 kronor.

  • Senast uppdaterad: 2023-12-04