Produkter som omfattas

I avskogningsförordningens bilaga I hittar du de produkter som omfattas.

När det står Ex. i listan framför varukoden betyder det urval ur varukoden, alltså att alla produkter i som ingår i varukoden inte ingår i avskogningsförordningen. Det kan till exempel vara en kod för stolar och då ingår bara trästolar och inte plaststolar.

CITES-produkter och produkter med FLEGT-licens

Observera att både produkter som har ett CITES-tillstånd (tillstånd för att handla med utrotningshotade djur och växter) och träprodukter som importeras med en giltig FLEGT-licens omfattas av avskogningsförordningen. FLEGT-licensen är dock ett bevis på att produkten har producerats i enlighet med relevant lagstiftning i produktionslandet.

 

Trä

Varukod Beskrivning  
4401 Brännved i form av stockar, kubbar, vedträn, kvistar, risknippen e.d., trä i form av flis eller spån, sågspån och annat träavfall, även agglomererat till vedträn, briketter, pelletar eller liknande former  
4402 Träkol, inbegripet kol av nötter eller nötskal, även agglomererat  
4403 Virke, obearbetat, barkat, befriat från splintved eller bilat eller grovt sågat på två eller fyra sidor  
4404 Tunnbandsvidjor av trä; kluvna störar av lövträ; pålar och störar av lövträ, tillspetsade men inte sågade i längdriktningen; träkäppar, grovt tillformade men inte svarvade, böjda eller på annat sätt bearbetade, lämpliga för tillverkning av promenadkäppar, paraplyer, verktygsskaft e.d.; träspån av sådana slag som används för tillverkning av korgar, askar, siktar e.d. samt liknande spån  
4405 Träull; trämjöl  
4406 Järnvägs- och spårvägssliprar av trä  
4407 Trä, sågat eller kluvet i längdriktningen eller skuret eller svarvat till skivor, även hyvlat, slipat eller längdskarvat, med en tjocklek av mer än 6 mm  
4408 Skivor för fanering (inbegripet sådana som erhållits genom skärning av laminerat virke), skivor för plywood eller för liknande laminerat virke och annat virke, sågat i längdriktningen, skuret eller svarvat till skivor, även hyvlat, slipat, kantskarvat eller längdskarvat, med en tjocklek av högst 6 mm  
4409 Virke (inbegripet icke sammansatt parkettstav), likformigt bearbetat utefter hela längden (spontat, falsat, fasat, försett med pärlstav, profilerat, bearbetat till rund form e.d.) på kanter, ändar eller sidor, även hyvlat, slipat eller längdskarvat  
4410 Spånskivor, oriented strand board (OSB) och liknande skivor (t.ex. waferboard) av trä eller andra vedartade material, även agglomererade med harts eller andra organiska bindemedel  
4411 Fiberskivor av trä eller andra vedartade material, även innehållande harts eller andra organiska bindemedel  
4412 Kryssfaner (plywood), fanerade skivor och liknande trälaminat trä  
4413 Förtätat trä i block, plattor, ribbor eller profilerade former  
4414 Träramar för målningar, fotografier, speglar e.d.  
4415 Packlådor, förpackningsaskar, häckar, tunnor och liknande förpackningar, av trä; kabeltrummor av trä; lastpallar, pallboxar och liknande anordningar, av trä; pallflänsar av trä (Ej sådant förpackningsmaterial som endast använts som stöd, skydd eller bärare för en annan vara som släppts ut på marknaden.)  
4416 Fat, tunnor, kar, baljor och andra tunnbinderiarbeten samt delar till sådana arbeten, av trä, inbegripet tunnstav  
4417 Verktyg och redskap, infattningar, handtag och skaft till verktyg eller redskap, borstträn samt borst- och kvastskaft, av trä; skoläster och skoblock, av trä  
4418 Byggnadssnickerier och timmermansarbeten, av trä, inbegripet cellplattor, sammansatta golvskivor samt vissa takspån (”shingles” och ”shakes”)  
4419 Bords- och köksartiklar av trä  
4420 Trä med inläggningar; skrin, askar, etuier och fodral för smycken, matsilver och liknande artiklar, av trä; statyetter och andra prydnadsföremål, av trä; rumsinventarier av trä, inte inbegripna i kapitel 94  
4421 Andra artiklar av trä. Massa och papper i kapitel 47 och 48 i Kombinerade nomenklaturen, med undantag av bambubaserade produkter och återvinningsprodukter (avfall och förbrukade varor)  
49 Tryckta böcker, tidningar, bilder och andra produkter från den grafiska industrin, handskrifter, maskinskrivna texter samt ritningar, av papper  
ex 9401 Sittmöbler (andra än sådana som omfattas av nr 9402), även bäddbara, samt delar till sittmöbler, av trä  
9403 30, 9403 40, 9403 50, 9403 60 och 9403 91 Trämöbler, och delar därav  
9406 10  Monterade eller monteringsfärdiga byggnader av trä  

 

Gummi

Varukod Beskrivning
4001 Naturgummi, balata, guttaperka, guayulegummi, chiclegummi och liknande natutgummiarter; i obearbetad form eller i form av plattor, duk eller remsor
ex 4005 Ovulkat gummi med inblandning av tillsatsämnen, i obearbetad form eller i form av plattor, duk eller remsor
ex 4006 Ovulkat gummi i andra former (t.ex. stänger, rör och strängar) samt varor(t.ex. ringar och rondeller)
ex 4007 Tråd och rep av mjukgummi
ex 4008 Plattor, duk, remsor, stänger och strängar (inbegripet profilerade stänger), av mjukgummi
ex 4010 Drivremmar eller transportband av mjukgummi
ex 4011 Nya däck, andra än massivdäck, av gummi
ex 4012 Regummerade däck eller begagnade däck, andra än massivdäck, av gummi; massivdäck, slitbanor samt fälgband, av gummi
ex 4013 Innerslangar av gummi
ex 4015 Kläder och tillbehör till kläder (inbegripet handskar, halhandskar och vantar), för alla ändamål, av mjuggummi
ex 4016 Andra varor av mjukgummi, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans i kapitel 40
ex 4017 Hårdgummi (t.ex. ebonit) i alla former, inbegripet avfall och skrot; varor av hårdgummi

Nötkreatur

Varukod Beskrivning
0102 21, 0102 29 Levande nötkreatur.
ex 0201 Annat kött från nötkreatur, färskt eller kylt.
ex 0202 Kött från nötkreatur, fryst
ex 0206 10 Ätbara slaktbiprodukter från nötkreatur, färska eller kylda.
ex 0206 22 Ätbar lever från nötkreatur, fryst.
ex 0206 29 Ätbara slaktbiprodukter från nötkreatur (exklusive tunga och lever), frysta.
ex 1602 50 Kött, slaktbiprodukter eller blod, beredda eller konserverade på annat sätt, från nötkreatur och nötkreatur.
ex 4101 Oberedda hudar och skinn från nötkreatur (färska eller saltade, torkade, kalkade, picklade eller på annat sätt konserverade, men inte garvade, beredda till pergament eller vidare beredda), även avhårade eller spaltade.
ex 4104 Hudar och skinn från nötkreatur, garvade eller som crust, utan kvarsittande hår, även spaltade men inte vidare beredda.
ex 4107 Läder, vidare berett efter garvning eller grundfärgning och torkning, även berett till pergament, av nötkreatur, utan kvarsittande hår, även spaltat, annat än läder i post 4114.

 

Soja

Varukod Beskrivning
1201 Sojabönor, även sönderdelade
1208 10 Mjöl av sojabönor
1507 Sojabönor och fraktioner av denna olja, även raffinerade men inte kemiskt modifierade
2304 Expeller och andra fasta rester från utvinning av sojabönor, även malda eller i form av pelletar

Kakao

Varukod Beskrivning
1801 Kakaobönor, hela eller krossade, även rostade
1802 Kakaoskal och annat kakaoavfall
1803 Kakaomassa, även avfettad
1804 Kakaosmör (fett och olja)
1805 Kakaopulver utan tillsats av socker eller annat sötningsmedel
1806 Choklad och andra livsmedelsberedningar innehållande kakao

 

Kaffe

Varukod Beskrivning
0901 Kaffe, även rostat eller befriat från koffein; skal och hinnor av kaffe; kaffesurrogat innehållande kaffe, oavsett mängd

Oljepalm

Varukod Beskrivning
1207 10 Palmnötter och kärnor
1511 Palmolja och fraktioner av denna olja, även raffinerade men inte kemiskt modifierade
1513 21 Palmkärnolja och babassuolja samt fraktioner av dessa oljor, även raffinerade men inte kemiskt modifierade
1513 29 Palmkärnolja och babassuolja samt fraktioner av dessa oljor, även raffinerade men inte kemiskt modifierade (exklusive rå olja)
2306 60 Expelller och andra fasta rester från utvinning av fetter eller oljor av palmnötter eller palmkärnor, även malda eller i form av pelletar
ex 2905 45 Glycerol, med en renhetsgrad av 95 % eller mer (räknat på torrsubstansen)
2915 70 Palmitinsyra och stearinsyra samt salter och estrar av dessa syror
2915 90 Mättade acykliska monokarboxylsyror samt deras anhydrider, halogenider, peroxider och peroxisyror; halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av sådana föreningar (exklusive myrsyra, ättiksyra, mono-, di- och triklorättiksyra, propionsyra, butansyror, pentansyror, palmitinsyra och stearinsyra, salter och estrar av dessa syror, samt ättiksyraanhydrid)
3823 11 Stearinsyra, teknisk
3823 12 Oleinsyra, teknisk
3823 19 Tekniska enbasiska fettsyror; sura oljor från raffinering (exklusive stearinsyra, oleinsyra och tallfettsyra)
3823 70 Tekniska fettalkoholer
  • Senast uppdaterad: 2024-06-11