Skogs- och jordbrukslandskap. Foto: Michael Ekstrand

Anlägga skog på jordbruksmark

Du som äger jordbruksmark och vill ta den ur jordbruksproduktion måste minst åtta månader innan anmäla detta till länsstyrelsen. Det gäller både åkermark och betesmark.

Anmälan behövs inte om åtgärden är av ringa betydelse för jordbruket på brukningsenheten eller för natur- och kulturmiljön. Reglerna finns i 3 § förordningen (1998:915) om miljöhänsyn i jordbruket. Länsstyrelsen får i ett enskilt fall av miljöskäl besluta om villkor, till exempel vilka trädslag som får användas, eller besluta att förbjuda plantering.

Skyddszon ska lämnas

Vid skogsplantering på nedlagd jordbruksmark ska en skyddszon utmed sjöar, vattendrag, hänsynskrävande biotoper, kulturmiljöer och öppen jordbruksmark samt bebyggelse lämnas oplanterad eller planteras med lövträd. Denna regel finns i 7 kap. 22 § Skogsstyrelsens föreskrifter (SKSFS 2011:7) till skogsvårdslagen och gäller generellt. Om barrträdsplantor ändå planterats inom skyddszonen ska plantorna tas bort. Skogsstyrelsen får i ett beslut förelägga om att plantorna ska tas bort.

Krav på beprövade metoder, trädslag och plantantal

På nedlagd jordbruksmark finns mycket gräs och örter som konkurrerar med planterade plantor om vatten, näring och solljus. Du måste vid anläggningen av skog använda beprövade metoder, trädslag som är lämpliga för platsen och tillräckligt antal plantor för att det framtida beståndet ska ge en tillfredsställande virkesproduktion. Regler om föryngringsåtgärder finns framförallt i 2 kap. Skogsstyrelsens föreskrifter till skogsvårdslagen.

Stöd för att anlägga lövskog

Du kan ansöka om stöd till natur- och kulturmiljövårdsåtgärder för att anlägga lövskog på nedlagd jordbruksmark.

  • Senast uppdaterad: 2023-11-15