Hasselmus. Foto: Kenneth Johansson

Värden att bevara

En skog kan rymma många värden vid sidan om det ekonomiska. Det kan röra sig om höga naturvärden, vackra vandringsleder eller forn- och kulturlämningar. Vissa värden gynnas av aktiv skötsel medan andra bevaras bäst genom att du lämnar dem orörda.

Höga naturvärden

En skog med höga naturvärden skiljer sig från en produktionsskog på många sätt. I skogar med höga biologiska värden är variation den viktigaste faktorn. Skogar med höga naturvärden har ofta ett eller flera av följande kännetecken:

 • Många gamla träd, storvuxna gammelträd eller klena, senvuxna träd.
 • Stor variation i trädslag, liksom i ålder och storlek på träden.
 • Luckor och gläntor i skogen som släpper ned ljus.
 • Döda träd som står eller ligger, även halvdöda träd.
 • Murkna och murknande träd, både stående och liggande.
 • Träd med håligheter.
 • Spår av brand.
 • Områden där det stått skog eller träd under lång, obruten tid.
 • Inslag av asp, sälg och ädellöv i skogsområden med andra trädslag.
 • Skog med spår av människan, exempelvis hamlade träd eller spår av skogsbete.
 • Trädbärande hagmarker med stora, gamla, träd.

Forn- och kulturlämningar

Forn- och kulturlämningar är spåren eller lämningarna efter människors verksamhet från stenålder till nutid. De visar hur människorna levde och brukade landskapet och skogen. Spåren kan också vara namn och traditioner knutna till en viss plats eller område. Dessutom finns det som vi kallar för biologiskt kulturarv, bland annat kvarvarande kulturväxter knutna till exempelvis torplämningar och fäbodar.

Sociala värden

Områden i skogen med sociala värden kan finnas

 • i närskogar, den för människor närmsta, mest tillgängliga och nyttjade skogen
 • i friluftsskogar, för friluftsliv och rekreation
 • på allmänt nyttjade skogsområden som inte är närskogar
 • på uppehållsplatser, det vill säga punkter där människor brukar vistas eller stanna till
 • längs stigar och leder som nyttjas för friluftsliv och rekreation.

Hitta värdefulla områden i Skogens pärlor

Förutom markägarnas egen kunskap om sin skog och dess värden så har Skogsstyrelsen gjort olika inventeringar. I vår e-tjänst Skogens pärlor kan du läsa mer om värdefulla skogsområden och kulturlämningar i svenska skogar.

Hur bevarar vi dessa skogsområden?

Skogarna kan bevaras på flera sätt. Många markägare väljer att avsätta dessa områden frivilligt. Det finns också vissa möjligheter att få ersättning för att bevara områden genom formellt skydd, så kallat områdesskydd. Till formellt skydd räknas bland annat naturreservat, biotopskydd och naturvårdsavtal.

 • Senast uppdaterad: 2023-11-14