Forsande vattendrag i skog. Foto: Josefina Sköld

Mark och vatten

Genom Sveriges skogar slingrar sig tiotusentals mil av bäckar, åar och älvar. Lägg därtill alla småvatten, tjärnar och sjöar. Historiskt sett har brukandet av skogen påverkat och förändrat vattenmiljöer genom bland annat flottledsrensningar, rätningar och dikningar. Dagens skogsbruk påverkar också vattenmiljöer

Förvalta vattenmiljöerna uthålligt

Ett uthålligt skogsbruk innebär att man även måste förvalta vattnen uthålligt eftersom sjöar och vattendrag påverkas av hur marken brukas. Hur skogsbruksåtgärderna utförs påverkar i varje enskilt fall. Med god planering och enkla hjälpmedel går det att minska eller förhindra påverkan på vattnen. 

Terrängtransporter och skyddszoner

Två viktiga saker för skogsbruket att tänka på är hur terrängtransporter utförs och hur skyddszoner kring vattenmiljöer utformas.

Markskador i samband med körning eller markberedning nära vattenmiljöer kan till exempel orsaka slamtransport ut i vattnet. Slam täcker över lekbottnar för fisk och bestånd av flodpärlmusslor. Det kan också innehålla tungmetaller som till exempel kvicksilver. Om gödselmedel hamnar i eller i närheten av vattenmiljöer kan det leda till höga ammoniakhalter i vattnet, vilket kan orsaka fiskdöd.

Om träden i zonen närmast vattenmiljöerna (kantzonen) avverkas försvinner samtidigt funktioner som är viktiga för att den biologiska mångfalden i skogslandskapets vattendrag ska bibehållas. Träden behövs för att de ger skugga, tillför död ved och föda till de vattenlevande organismerna i form av löv, barr och småkryp.

Hänsyn till mark och vatten

Det finns sätt att ta hänsyn och vidta åtgärder som kan minska de negativa effekterna. En skogsbruksplan med tydliga mål på både kort och lång sikt lägger en bra grund för arbetet.

Bra hänsyn är bland annat att 

  • förhindra körskador på marken nära vattenmiljöer
  • lämna kantzon med träd och buskar
  • begränsa slamtransport vid dikningsåtgärder
  • bygga överfarter för att inte skada vattendragens kanter och botten
  • inte markbereda nära vattenmiljöer.

Skogsstyrelsens arbete med vattenfrågor

Skogsstyrelsen har som sektorsmyndighet ett ansvar att verka för att skogen brukas i enlighet med de skogspolitiska målen. I detta ansvar ingår också att verka för att skogen brukas så att vattenkvalitet och biologisk mångfald i vattenmiljöer bevaras och främjas, att uppsatta nationella miljökvalitetsmål uppnås och att kraven enligt vattenförvaltningen uppfylls.

Skogsstyrelsens övergripande mål för arbetet med hänsyn till vatten är att stärka förutsättningarna för ett långsiktigt hållbart skogsbruk, och då särskilt bevara eller förbättra vattenkvaliteten och förutsättningarna för biologisk mångfald.

  • Senast uppdaterad: 2024-03-08