timmerförordningen. Foto: Bo Persson

Timmerförordningen

EU:s timmerförordning ska motverka handel med olagligt avverkat virke och trävaror från sådant virke inom EU.

Timmerförordningen förbjuder handel med virke och trävaror från olaglig avverkning på EU:s inre marknad. Den gäller både importerade och svenska produkter.

Den som placerar virke eller trävaror på EU:s marknad för första gången är enligt förordningen verksamhetsutövare och ska uppfylla förordningens krav. Det innebär att både importörer och köpare av stående svensk skog måste följa bestämmelserna i förordningen. Även den som säljer vidare produkter som har importerats måste följa vissa bestämmelser i förordningen.

Timmerförordningen gäller import från länder utanför EU. EES-länderna Norge, Island och Liechtenstein räknas som EU-länder. Importerar du produkter från något av dessa länder anses du inte vara importör enligt timmerförordningen.

Om du är osäker på om ditt företag är importör av en viss vara kan du kontrollera om företaget står som deklarant i tulldeklarationen. Är företaget deklarant är det också importör. Kontakta ditt tullombud eller Tullverket för mer information.

I Sverige är Skogsstyrelsen den myndighet som kontrollerar att förordningens bestämmelser följs.

Produkter med FLEGT-licens och produkter som omfattas av CITES är undantagna från kraven i timmerförordningen. Från och med november 2016 krävs FLEGT-licens vid import av virke och trävaror från Indonesien. Läs mer om FLEGT-licenser på vår webbplats. Information om handel med utrotningshotade trädslag som omfattas av CITES-reglerna hittar du på Jordbruksverkets webbplats. 

  • Senast uppdaterad: 2024-06-11