Skogsmaskin i arbete.  Foto: Camilla Zilo

Föryngringsavverkning

Föryngringsavverkning innebär att du avverkar träden i ett äldre bestånd och därmed ger plats för en ny generation skog. Se till att utforma avverkningen så det kommande föryngringsarbetet ger ett bra och säkert resultat.

När du väl bestämt dig för vilket bestånd du ska avverka är det dags att planera hur hygget ska utformas. Planera på barmark och i god tid, det ger bäst resultat. Ta hjälp om du är osäker eller inte hinner själv.

Vad ska planeras?

Avgränsning av areal

Säkerställer att avverkningen sker på rätt ställe. Det är särskilt viktigt med tydlig märkning (snitsling) om beståndsgränserna är otydliga.

Hänsyn av olika slag

En bra planering anger tydligt i terrängen och i traktdirektiv var hänsynskrävande biotoper och naturvärdesträd finns och var hänsyn ska tas till vatten, fornlämningar och värdefulla kulturlämningar. Även annan hänsyn kan behöva tas (till exempel till stigar och leder och till rennäring där det är aktuellt).

Föryngringsmetod

Ståndortsförhållandena har störst vikt vid val av föryngringsmetod och bestäms bäst på barmark innan avverkning. Viktiga faktorer är jordart, humuslagrets tjocklek, markfuktighet och bördighet. Om hygget inte ska planteras eller föryngras genom sådd ska fröträd eller skärmträd lämnas. I planeringen ingår också att bestämma markberedningsmetod och trädslag.

Avverkningens utförande

Denna planering görs ofta av virkesköparen som sköter själva avverkningen. Där ingår bland annat placering av avlägg, dragning av basvägar, eventuellt behov av markförstärkning på grund av dålig bärighet och när på året avverkningen ska göras.

Kräv ett professionellt genomförande

Diskutera gärna utförandet före avverkningen. Oavsett vem som avverkar bör du ställa krav på ett professionellt och kunnigt genomförande så att din skog och mark behandlas på det sätt som du önskar.

Lagar och regler

Det finns flera lagar och regler för att säkerställa att föryngringsavverkningen sker på ett bra sätt. Även om avverkningen utförs av någon annan är det du som ägare till marken som har det slutliga ansvaret för att följa reglerna.

  • Senast uppdaterad: 2023-12-20