Närbild på en hand som skriver något på ett vitt papper med en grön bläckpenna. Foto. Foto: Sara Landstedt

Tillbörlig aktsamhet

Ett system för tillbörlig aktsamhet innebär att du som verksamhetsutövare systematiskt samlar in information om dina produkter och bedömer risken för att träråvaran har avverkats olagligt. Informationen ska tillsammans med riskbedömningen sparas i fem år. För varje produkt måste du ha information om följande (grunduppgifter).

Tillbörlig aktsamhet  Beskrivning 
 Produkt

1. Typ av produkt, t.ex. brännved, sågtimmer, spånskivor, plywood, lastpallar, soffbord, trädgårdsmöbler, träramar, A4-papper, kuvert, pappersmassa.

2. Trädart eller trädarter som produkten består av, t.ex. tall, lärk, eukalyptus, teak, keruing.

Om det vanliga namnet på trädarten är tvetydigt ska även det vetenskapliga (latinska) namnet anges.

3. Om du vill kan du ange varukod, dvs. den kod som används för produkten när den klareras i tullen, t.ex. 44 01 10 för brännved, 94 03 30 för kontorsmöbler och 48 17 10 för kuvert.

Avverkningsland Landet eller länderna där virket som produkterna är gjorda av är avverkat.
Kvantitet Den totala kvantiteten ska anges, även om produkterna också består av annat material än trävaror. Kvantiteten kan anges i volym, vikt eller i antal enheter, t.ex. m3, ton eller antal produkter.
Leverantör Namn och adress på din leverantör, dvs. den som du köpt produkterna från.
Handlare Namn och adress på den handlare till vilken produkterna levererats, dvs. den som du sålt produkterna till.

 

Handlingar eller annan information

Förutom grunduppgifterna ovan måste du ha handlingar eller annan information som visar att hanteringen av produkterna har skett i enlighet med den lagstiftning som finns i avverkningslandet. Följande fem punkter ger exempel på lagstiftning och andra rättsliga förpliktelser som ska uppfyllas och vilken typ av handlingar som kan krävas.

Tillbörlig aktsamhet  Beskrivning 
1. Ägande- och brukanderätt För att uppfylla detta kan det behövas dokument som visar ägarskap eller rätt att avverka på ett visst område genom avtal med markägare eller någon form av tillstånd att avverka inom ett visst område.
2. Avgifter och ersättningar för rätten till avverkning och för virket Dokument som visar att detta uppfylls kan t.ex. vara kontrakt, handlingar som visar ekonomiska transaktioner (kontoutdrag), momsredovisningar, officiella intyg och kvitton på betalningar.
 3. Miljö- och skogslagstiftning i avverkningslandet Här kan det handla om myndighetstillstånd (att få avverka), dokumentation från genomförd myndighetskontroll, miljöcertifikat, godkända avverkningsplaner, ISO-certifikat, uppförandekoder, timmerspårningssystem m.m.
4. Tredje parters lagliga rättigheter För att uppfylla detta kan det behövas t.ex. miljökonsekvensbeskrivningar, miljöskötselplaner, miljörevisionsrapporter, åtagande kring socialt ansvar eller rapporter om besittnings- och rättighetskrav och konflikter som rör mark (t.ex. ursprungsbefolkningens rättigheter).
5. Handel och tullar Dokument som visar att detta uppfylls kan t.ex. vara kontrakt, banktransaktioner, handelsdokument, import- eller exportlicenser samt kvitton eller officiella intyg på utförselskatt, införselskatt eller tull.
  • Senast uppdaterad: 2024-01-04