Höstlöv på marken i lövskog. Foto: Josefina Sköld

Stöd för ädellövskogsbruk

Vill du värna om ädellövskogen genom att bruka den aktivt? Sök ekonomiskt stöd till kostnader för återväxtåtgärder och röjning.

Vem kan söka?

Du som äger skogsmark eller som har markägarens tillstånd kan söka stödet. Endast en person ska stå som sökande, även när fastigheten ägs av flera.

Vad kan jag få stöd för?

Några förslag på åtgärder:

 • Markberedning
 • Stängselmaterial och stängsling
 • Plantkostnad och plantering
 • Hjälpplantering
 • Gräsrensning
 • Röjning
 • Nedtagning av stängsel
 • Framgallring av ädellövskog ur blandskog

Stödets storlek

 • För återväxtåtgärder och annan vård än röjning av plant och ungskog: 80 procent av godkänd kostnad
 • För uppsättning av 2 meter högt nätstängsel kring ädellövföryngring: 100 kronor per löpmeter
 • För röjning av plant- och ungskog: 60 procent av godkänd kostnad
 • För nedtagning av nätstängsel som är minst 160 centimeter högt: 25 kronor per löpmeter
 • För framgallring av ädellövskog ur blandskog: 10 000 kronor per hektar

5 000 kronor är det lägsta stödbeloppet som kan beviljas.

Prioritering

Stödet prioriteras i första hand till:

 • Föryngring av befintliga ädellövskogar
 • Annan vård än röjning av plantskog eller ungskog i ädellövskog eller bestånd som anlagts med syfte att skapa ädellövskog. Med annan vård avses till exempel hjälpplantering, gräsrensning, stängselvård och klippning av klykor så att ett godtagbart plantbestånd ska anses säkerställt.
 • Åtgärder för att skapa ädellövskog på ett annat ställe inom en brukningsenhet enligt 25 § i skogsvårdslagen.

Stödet prioriteras i andra hand till röjning av plantskog eller ungskog i ädellövskog eller bestånd som anlagts eller röjs i syfte att skapa ädellövskog.

Stödet prioriteras i tredje hand till nedtagning av nätstängsel. Framgallring av ädellövskog ur blandskog.

Stödet prioriteras i fjärde hand till anläggning av ny ädellövskog på mark där det inte tidigare varit ädellövskog. Beviljat stödbelopp begränsas till högst 70 000 kronor per hektar.

Hur söker jag stödet?

Ta kontakt med Skogsstyrelsen där du bor eller där du har din skog för att få kostnadsfri rådgivning och hjälp med din ansökan.

Några av villkoren för stödet

 • Du kan inte få stöd för åtgärder som du påbörjat innan din ansökan inkommit till Skogsstyrelsen.
 • När du utfört åtgärderna måste du ansöka om utbetalning senast tre månader efter det klardatum som anges i beslutet om stöd.
 • Du förbinder dig att under 10 år från det att stödet betalats ut, göra de åtgärder som behövs för att beståndet ska utvecklas till ädellövskog.
 • Du förbinder dig också att inte göra några åtgärder som hindrar att beståndet utvecklas till ädellövskog.

Stöd av mindre betydelse

I ansökningsblanketten ska du fylla i uppgifter om så kallade stöd av mindre betydelse. Du hittar information om stöd av mindre betydelse under "Relaterade webbsidor".

 • Senast uppdaterad: 2023-11-01