Skogsstyrelsens geodata - beskrivningar

Här hittar du en sammanställning över Skogsstyrelsens geodata. Produktbeskrivningar för respektive geodata finns under "Relaterade webbsidor".

Avverkningsinformation

Data om avverkningar:

 • Yttre gränser för avverkningsanmälda områden
 • Yttre gränser för utförda avverkningar

Kulturhänsyn

Data från inventering av forn- och kulturlämningar i skogen.

Markförhållanden

Data som beskriver:

 • Lutning
 • Markfuktighet
 • Risk för ras och skred
 • Diken

Naturhänsyn

Data från olika inventeringar:

 • Nyckelbiotoper
 • Objekt med naturvärden
 • Sumpskog

Data om områdesskydd (biotopskydd, naturvårdsavtal) är också tillgängligt.

Skador på skog

Data från analyser av skador på skog.

Skogliga grunddata

Data från laserskanning som beskriver skogen på olika sätt, till exempel biomassa, volym och medeldiameter.

Data från äldre översiktlig inventering av skogsbeståndet, ÖSI,  finns också tillgängligt.

Skogliga gränser

Gränser som kopplar till Skogsvårdslagen och dess tillämpning:

 • Gränser för contortatall
 • Gränser för fjällnära skog
 • Skogsskyddsbestämmelser

 

 • Senast uppdaterad: 2024-04-04