Två som kör med röjsåg i lövbestånd. Foto: Josefina Sköld

Att tänka på vid röjning

Röjning är en av de mest avgörande åtgärderna för att nå dina skogsbruksmål. Med röjning kan du stärka trädens tillväxt och vitalitet och samtidigt bevara skogens mångfald. Genom att reglera trädslagsblandning, täthet och skiktning grundlägger du inriktningen för den fortsatta skötseln.

Vänta inte med röjningsbeslut och ta gärna hjälp

Eftersom ungskog växer fort behöver du vara beredd att fatta beslut om röjningen redan några år efter föryngringsavverkningen. Om din röjning görs för sent riskerar du att förlora ekonomiska, ekologiska och sociala värden. Planera därför i tid var och när du ska röja. Där lönsam virkesproduktion är i fokus behöver din plant- och ungskog ofta röjas en eller flera gånger. En väl utförd röjning lönar sig redan efter första gallring genom lägre avverkningskostnad.

Röj för att tillvarata olika värden

I skog som anlagts genom någon aktiv föryngringsåtgärd (som till exempel lämnande av fröträd, markberedning, sådd eller plantering), behöver du röja för att på bästa sätt förvalta den investeringen.

Genom röjningen har du också möjlighet att säkra olika natur- och kulturmiljövärden i den uppväxande skogen. Se till att alla naturligt förekommande träd- och buskarter som fanns innan också finns kvar efter röjningen.

Kring stora och små vattendrag, våtmarker och hänsynsytor liksom i brynmiljöer mot öppen jordbruksmark krävs särskild anpassning.

Röjning främjar mer variationsrik skog. Variationen stärker motståndskraften mot skador och bevarar samtidigt livsmiljöer som går förlorade i mer ensartad produktionsskog.

När är det dags för röjning?

Redan fem år efter föryngringsavverkningen kan det krävas en första röjning om marken är bördig eller plantuppslaget tätt och längre än 15 år är det sällan lämpligt att vänta med röjning, ens på svagare mark.

  • Lövskog. För att du ska få hög värdeutveckling i lövdominerade skogar krävs som regel flera röjningar och särskilt i ädellövskog behövs noggrann koll på hur stammarnas kvalitet utvecklas under röjningsfasen.
  • Röjning i trakthyggesbrukad barrskog bör ske innan fem meters höjd och lämna jämnhöga framtidsstammar med 2-2,5 meters mellanrum. Normalt rekommenderas röjning när skogen är 2-3 meter hög. I första hand gynnas trädslag som växter bäst på just den platsen.

För friluftsliv och kulturmiljöer

Du kan gynna det rörliga friluftslivet och höja skogens sociala värden genom röjning. Röjning kring stigar och rastplatser bör göras med hänsyn till framkomlighet, väderskydd, naturupplevelser och utsikter. På husgrunder, kolbottnar och andra kulturlämningar skall du i allmänhet avverka och ta bort alla träd.

För rennäringen

På marker av särskilt intresse för rennäringen samsas skogsbruk och rennäring om marknyttjandet. Inom utvalda delar av renskötselområdet kan du behöva röja skogen hårdare än vad som är optimalt för virkesproduktionen. Glesare skog förbättrar både marklavens tillväxt och framkomlighet för renar och renskötare.

  • Senast uppdaterad: 2023-12-20